Excel VBA Advanced

From Training Material
Jump to navigation Jump to search

Excel Object Model

Ochrona arkuszy z poziomu VBA

 Sub ochrona()
  Cells.Locked = True
  Cells.FormulaHidden = True
  ActiveSheet.Protect Password:="asdf"
 End Sub

Obiekt Workbook, kolekcja Workbooks

Obiekt Workbook

Reprezentuje otwarty skoroszyt Excela


Właściwości i metody

 • Activate - uaktywnienie skoroszytu
 • Close - zamknięcie skoroszytu
 • DisplayDrawingObjects - w jaki sposób wyświetlać obiekty graficzne (obiekt, miejsce, ukrycie)
 • FileFormat - format pliku lub typ skoroszytu
 • Name - nazwa skoroszytu
 • Path - ścieżka dostępu do pliku skoroszytu
 • FullName - nazwa pliku skoroszytu ze ścieżką dostępu
 • HasPassword - czy skoroszyt jest zabezpieczony hasłem
 • HasVBAProject - czy skoroszyt zawiera Microsoft Visual Basic for Applications project
 • PrecisionAsDisplayed - czy obliczenia wykonywane są z pokazywaną precyzją
 • PrintOut - wydrukowanie skoroszytu
 • PrintPreview - wywołanie okna podglądu wydruku
 • Protect - ochrona skoroszytu przed modyfikacjami (z możliwością ustawienia hasła)
 • ReadOnly - czy zawartość skoroszytu można modyfikować
 • RefreshAll - odświeżenie wszystkich zewnętrznych zakresów danych i tabel przestawnych
 • Save - zapisuje zmiany w bieżącym skoroszycie
 • Saved - czy zmiany w pliku zostały zapisane
 • SaveAs - zapisanie skoroszytu do pliku o innej nazwie
 • SaveCopyAs - zapisanie kopii skoroszytu do pliku o innej nazwie

Obiekty potomne

 • CustomViews - kolekcja widoków skoroszytów
 • Names - kolekcja nazw wykorzystywanych w skoroszycie
 • Sheets - kolekcja arkuszy roboczych (Worksheet) i wykresów (Chart)
 • Styles - kolekcja zestawów opcji formatowania dla zakresu


Kolekcja Workbooks

Użyj właściwości Workbooks by otrzymać kolekcję Workbooks. Przykład poniżej zamyka wszystkie otwarte skoroszyty.

 Workbooks.Close

Za pomocą metody Add, tworzymy nowy pusty skoroszyt i dodajemy go do kolekcji. Poniższy przykład dodaje nowy, pusty skoroszyt w programie Microsoft Excel.

 Workbooks.Add

Metody Open używamy do otwarcie pliku. Open tworzy nowy skoroszyt w ramach otwartego pliku. Poniższy przykład otwiera Array.xls jako skoroszyt tylko do odczytu.

 Workbooks.Open FileName:="Array.xls", ReadOnly:=True

Obiekt Worksheet, kolekcja Worksheets

Obiekt Worksheet

Reprezentuje arkusz roboczy Excela

Właściwości i metody

 • Activate - uaktywnienie arkusza
 • AutoFilterMode - czy autofiltr jest włączony
 • Calculate - przeliczenie wszystkich komórek arkusza
 • CodeName - nazwa kodowa arkusza
 • Copy - skopiowanie arkusza
 • Delete - usunięcie arkusza
 • EnableCalculations - czy przeliczanie zostanie dokonane automatycznie po zmianach
 • FilterMode - czy arkusz jest w trybie filtrowania (np. autofiltrowanie włączone, ale filtr nie został nałożony)
 • Move - przesunięcie arkusza na inne miejsce w skoroszycie
 • PasteSpecial - wklejenia danych do arkusza z zastosowaniem wybranego formatu
 • PrintOut - wydrukowanie arkusza
 • PrintPreview - wywołanie okna podglądu wydruku arkusza
 • Protect - zabezpieczenie arkusza przed modyfikacjami (z możliwością ustawienia hasła)
 • ProtectionMode - czy tryb ochrony jest włączony
 • SaveAs - zapisanie arkusza do wskazanego pliku
 • ScrollArea - zakres, w którym dozwolone jest przewijanie
 • Select - zaznaczenie arkusza (wiele arkuszy może być jednocześnie zaznaczonych, tylko jeden może być aktywny)
 • SetBackgroundPicture - grafika dla tła arkusza
 • ShowDataForm - wyświetlenie formularza danych powiązanego z arkuszem
 • Unprotect - wyłączenie ochrony arkusza
 • UsedRange - najmniejszy prostokątny obszar obejmujący aktualnie używane komórki
 • Visible - czy arkusz jest widoczny

Obiekty potomne

 • Comments - kolekcja komentarzy zawartych w komórkach arkusza
 • Names - kolekcja nazw używanych w arkuszu
 • Outline - konspekt
 • PageSetup - formatowanie strony dla arkusza

Kolekcja Worksheets


Metoda Move przenosi wszystkie arkusze na koniec skoroszytu

Worksheets.Move After:=Sheets(Sheets.Count)


Metoda Add dodaje do kolekcji Worksheets nowy arkusz. Poniższy przykład dodaje dwa nowe arkusze przed pierwszym arkuszem

Worksheets.Add Count:=2, Before:=Sheets(1)

Użyj Worksheets(index) gdzie 'index' to numer lub nazwa arkusza. Przykład poniżej ukrywa pierwszy arkusz w aktywnym skoroszycie.

Worksheets(1).Visible = False

Obiekt Worksheet jest również elementem kolekcji Sheets. Kolekcja Sheets zawiera wszystkie arkusze w skoroszycie (chart sheets, worksheets).

Walidacja arkuszy

Sub PoprawnoscDanych()

  With Selection.Validation
    .Delete
    .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
    xlBetween, Formula1:="a;b;c;d"
    .IgnoreBlank = True
    .InCellDropdown = True
    .InputTitle = "Wprowadź poprawną wartość"
    .ErrorTitle = "Błąd"
    .InputMessage = "z listy"
    .ErrorMessage = "błędna wartość"
    .ShowInput = True
    .ShowError = True
  End With
End Sub

Praktyczne metody obiektu Range

Obiekt Range

Jeden z najważniejszych obiektów Excela: żeby móc pracować z częścią arkusza roboczego trzeba ją najpierw zidentyfikować jako obiekt Range.

Reprezentuje komórkę, wiersz, kolumnę, zaznaczony obszar zawierający jeden lub więcej ciągłych bloków komórek.

Jednocześnie jest samodzielnym obiektem i kolekcją. Elementami tej kolekcji są obiekty Range (Excel nie posiada typu dla pojedynczej komórki).

sposoby pobierania obiektów typu Range

Range(nazwa), Range(kom1, kom2)

 Application.Range, ActiveSheet.Range, Worksheet.Range

Cells(wiersz, kolumna)

 Application.Cells, ActiveSheet.Cells, Worksheet.Cells, Range.Cells

Columns(kolumna), Columns(nazwa)

 Application.Columns, ActiveSheet.Columns, Worksheet.Columns, Range.Columns

Rows(wiersz), Rows(nazwa)

 Application.Rows, ActiveSheet.Rows, Worksheet.Rows, Range.Rows

Offset(przesWiersz, przesKolumna)

 Range.Offset
 • Activate - uaktywnienie pojedynczej komórki lub zaznaczenie zakresu
 • AddComment - dodanie komentarza do zakresu jednokomórkowego
 • Address - pobranie adresu w postaci ciągu znaków (względny, bezwzględny, A1, R1C1)
 • AutoFill - autowypełnianie komórek zakresu
 • AutoFilter - włączenie/wyłączenie autofiltra; ustawienie autofiltra
 • AutoFit - dopasowanie wielkości komórek do zawartych w nich danych
 • AutoFormat - automatyczne sformatowanie zakresu
 • BorderAround - ustawienie obramowanie dookoła zakresu
 • Calculate - przeliczenie wszystkich komórek zakresu
 • Clear - wyczyszczenie wartości, formuł i formatowania
 • ClearContents - wyczyszczenie wartości i formuł
 • ClearFormats - wyczyszczenie formatowania
 • ColumnDifferences - zwraca obiekt Range reprezentujący wszystkie komórki zakresu, których zawartość jest różna od zadanych *komórek odniesienia (w każdej kolumnie występuje jedna komórka odniesienia)
 • RowDifferences - analogicznie do ColumnDifferences, lecz dla wierszy
 • Consolidate - połączenie danych z wielu zakresów (także z różnych arkuszy) do pojedynczego zakresu na jednym arkuszu
 • CreateNames - utworzenie nazw zakresów opartych na etykietach tekstowych w podanych komórkach
 • CurrentRegion - zwraca obiekt Range reprezentujący bieżący region, czyli region otoczony przez najbliższe puste wiersze i kolumny
 • Delete - usunięcie komórki
 • ColumnWidth - szerokość kolumn w zakresie
 • RowHeight - wysokość wierszy w zakresie
 • Width - szerokość zakresu w punktach
 • Height - wysokość zakresu w punktach
 • Top - odległość w punktach od górnej krawędzi pierwszego wiersza arkusza do górnej krawędzi pierwszego wiersza zakresu
 • Left - odległość w punktach od lewej krawędzi pierwszej kolumny arkusza do lewej krawędzi pierwszej kolumny zakresu
 • Dependents - zwraca obiekt Range reprezentujący wszystkie komórki zależne od danej komórki
 • DirectDependents - zwraca obiekt Range reprezentujący wszystkie komórki zależne bezpośrednio od danej komórki
 • Precedents - zwraca obiekt Range reprezentujący wszystkie komórki, od których komórki zakresu są zależne
 • DirectPrecedents - zwraca obiekt Range reprezentujący wszystkie komórki, od których komórki zakresu są bezpośrednio zależne
 • End - zwraca obiekt Range reprezentujący ostatnią komórkę regionu zawierającego zakres w zadanym kierunku
 • EntireColumn - zwraca obiekt Range reprezentujący kolumny zawierające zakres
 • EntireRow - zwraca obiekt Range reprezentujący wiersze zawierające zakres
 • FillDown - wypełnienie komórek zakresu w dół począwszy od komórek w górnym wierszu zakresu poprzez skopiowanie zawartości, *formuł i formatowania z górnego wiersza
 • FillUp - analogicznie do FillDown, lecz wypełnienie do góry
 • FillLeft - analogicznie do FillDown, lecz wypełnienie do lewej
 • FillRight - analogicznie do FillDown, lecz wypełnienie do prawej
 • Find - zwraca obiekt Range reprezentujący pierwszą komórkę zakresu spełniającą narzucone kryterium
 • FindNext - znalezienie następnej komórki według wyszukiwania rozpoczętego metodą Find
 • FindPrevious - znalezienie poprzedniej komórki według wyszukiwania rozpoczętego metodą Find
 • Formula - formuła lub wartość każdej komórki w zakresie (formuła musi być w postaci A1 i rozpoczynać się znakiem =)
 • FormulaR1C1 - analogicznie do Formula, lecz formuła w notacji R1C1
 • FormulaArray - formuła tablicowa zapisana w notacji R1C1
 • FormulaHidden - czy formuła komórek zakresu jest ukryta
 • HasFormula - czy wszystkie komórki zakresu mają formuły
 • HorizontalAlignment - poziome wyrównanie komórek zakresu
 • VerticalAlignment - pionowe wyrównanie komórek zakresu
 • IndentLevel - lewe wcięcie dla komórek zakresu
 • InsertIndent - zwiększenie wcięcia dla komórek zakresu
 • Insert - wstawienie zakresu do arkusza
 • Locked - czy komórki zakresu są zablokowane
 • Merge - scalenie zakresu w jedną komórkę
 • UnMerge - podzielenie scalonej komórki
 • Next - zwraca komórkę, która stałaby się aktywna po naciśnięciu klawisza Tab
 • Previous - zwraca komórkę, która stałaby sie aktywana po naciśnięciu klawisza Shift+Tab
 • NumberFormat - ciąg znaków określających formatowanie liczb komórek zakresu
 • Parse - przetworzenie danych w kolumnie i rozprowadzenie zawartości z wypełnieniem przystających kolumn
 • PasteSpecial - wklejenie danych ze schowka do zakresu
 • PrintOut - wydrukowanie zakresu
 • PrintPreview - wywołanie okna podglądu wydruku zakresu
 • Replace - zastąpienie danych we wszystkich komórkach zakresu
 • Select - zaznaczenie zakresu
 • ShrinkToFit - czy dostować szerokość tekstu do szerokości kolumn
 • Sort - sortowanie zakresu (jeśli zakres jest pojedynczą komórką, sortowany jest bieżący region)
 • SpecialCells - zwraca obiekt Range reprezentujący wszystkie komórki pasujące do wskazanego typu i wartości
 • TextToColumns - przetworzenie kolumn komórek zawierających tekst na kilka osobnych kolumn
 • Value - zwraca wartości komórek zakresu (dwuwymiarowa tablica dla zakresów wielokomórkowych)
 • WrapText - czy zawijać tekst w komórkach zakresu

Obiekty potomne

 • Areas - kolekcja wszystkich spójnych zakresów komórek zawartych w zakresie
 • Borders - kolekcja obiektów Border określających obramowanie zakresu
 • Characters - ciągła sekwencja znaków tekstu
 • Comments - kolekcja komentarzy komórek zakresu
 • Font - czcionka wykorzystywana w zakresie
 • FormatConditions - kolekcja formatowań warunkowych
 • Interior - charakterystyka wnętrza komórki (kolor tła oraz kolor i wzór wypełnienia)
 • Validation - sprawdzanie poprawności zawartości komórki

Kopiuj, wklej, wklej specjalnie

Range("A1").Copy
Sheets("Sheet2").Paste
Range("A1").Copy Sheets("Sheet2").Range("A1")
Range("A1").Copy
Range("A2").PasteSpecial xlPasteValues
Range("A1").Cut Range("A2")

Znajdź, zastąp

 Cells.Replace What:="test", Replacement:="TEST", LookAt:=xlPart, _
    SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
    ReplaceFormat:=False
 Dim gdzie As Range
 Set gdzie = Range("A1:A100").Find("TEST")
 Debug.Print gdzie.Address   'wynik: &A&12
 Dim c, firstAddress
 With Worksheets(1).Range("a1:a500")
  Set c = .Find("test", LookIn:=xlValues)
  If Not c Is Nothing Then
    firstAddress = c.Address
    Do
      c.Value = "TEST"
      Set c = .FindNext(c)
    Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
  End If
 End With

Sortowanie zakresów

Sub sortowanie()
 With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort
    .SortFields.Clear
    .SortFields.Add Key:=Range("A1"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    .SetRange Range("A1:A400")
    .Header = xlNo
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
  End With
End Sub

Wykresy (Obiekt Chart)

Obiekt Chart

Reprezentuje wykres

 • Arkusze wykresów - arkusze zawierające tylko wykres (obiekt Chart jest takim arkuszem)

Workbook.Charts - kolekcja wszystkich arkuszy wykresów w skoroszycie

 • Arkusze robocze zawierające wykresy - wykres (obiekt Chart) jest osadzony w specjalnym obiekcie (ChartObject)

Worksheet.ChartObjects - kolekcja wszystkich obiektów zawierających wykresy osadzone w arkuszu

 • Chart.ChartWizard - modyfikuje właściwości wykresu (nie tworzy wykresu). Może modyfikować tylko wybrane (podane jako parametry) właściwości wykresu.
 • ChartType - typ wykresu
 • ApplyCustomType - ustawienie typu wykresu (w szczególności własnego)
 • Export - zapisanie wykresu do pliku graficznego
 • PrintOut - wydrukowanie wykresu

Obiekty potomne

 • Axes - kolekcja obiektów Axis (osie wykresu)
 • ChartArea - obszar wykresu (Border, ChartFillFormat, Font, Interior)
 • ChartGroups - kolekcja obiektów ChartGroup reprezentujących jedną lub więcej serii o tym samym typie wykresu
 • ChartTitle - tytuł wykresu (Border, ChartFillFormat, Font, Interior)
 • DataTable - tabela danych
 • Floor - podłoże wykresu trójwymiarowego
 • Legend - legenda
 • PageSetup - formatowanie strony dla wykresu
 • PlotArea - obszar rysowania wykresu
 • Series - serie danych wykresu (Point - pojedynczy punkt serii)

Obiekt Axis

Reprezentuje jedną oś wykresu

 • Tytuł - tekst i jego formatowanie; obiekt AxisTitle
 • Kategorie - nazwy i typy; CategoryNames, CategoryType, BaseUnit
 • Przecięcia osi - Crosses, CrossesAt
 • Jednostki - HasDisplayUnitLabel, DisplayUnitLabel, DisplayUnit, DisplayUnitCustom
 • Linie siatki - HasMajorGridlines, HasMinorGridlines, MajorGridlines, MinorGridlines
 • Położenie i rozmiar - Height, Width, Left, Top
 • Znaczniki - MajorTickMark, MinorTickMark, TickLabels
 • Jednostki - MajorUnit, MinorUnit, MajorUnitIsAuto, MinorUnitIsAuto, MajorUnitScale, MinorUnitScale, MaximumScale, MinimumScale, MaximumScaleIsAuto, MinimumScaleIsAuto, ScaleType
 • Kierunek - ReversePlotOrder
 • Typ - Type

Zdarzenia

Zdarzenia na poziomie Aplikacji

ClsAppEvents.jpgW module klasy:

Public WithEvents xlApp As Application

Private Sub xlApp_NewWorkbook(ByVal Wb As Workbook)
 MsgBox Wb.Name
End Sub

Private Sub xlApp_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
 MsgBox Sh.Name
End Sub

Private Sub xlApp_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
 MsgBox Sh.Name & Chr(13) & Target.Address
End Sub


Wewnątrz modułu:

Option Explicit

Public myAppEvent As New clsAppEvents
Sub Trap()
 Set myAppEvent.xlApp = Application
End Sub

Tablice

Tablice dynamiczne

Tablice dynamiczne, czyli tablice, które mają nieokreślony rozmiar, który może być dowolnie zmieniany w czasie wykonywanie programu przy pomocy rozkazu ReDim

Dim tblDynamic() As Integer

ReDim tblDynamic(1 To 3)


Każde ponowne użycie instrukcji ReDim powoduje kolejną zmianę rozmiaru/wymiaru tablicy i wyczyszczenie jej zawartości. Aby zmienić rozmiar tablicy z zachowaniem jej dotychczasowej zawartości należy przy instrukcji ReDim użyć dodatkowo polecenie Preserve.

ReDim Preserve tblDynamic(1 To 5)

Tablica dynamiczna typu Variant

Gdy potrzebujesz pobrać dużą ilość danych z arkusza do tablicy, zamiast pętli skorzystaj z tablicy typu Variant.

Dim tblDane() As Variant
  tblDane = Range("A1:G10")

Aby przepisać zawartość tablicy do arkusza użyj instrukcji:

 Range("A1:G10")= tblDane

Tablice wielowymiarowe

W VBA można zadeklarować maksymalnie 60 wymiarową tablice.

Deklaracja tablicy czterowymiarowej:

Dim Tablica(10,10,10,10)


Funkcje obsługi tablic

 • Array - utworzenie zmiennej typu Variant będącej jednowymiarową tablicą, np.
Array("pierwszy", "drugi", "trzeci", "czwarty", "piąty")
 • IsArray - sprawdzenie, czy dana zmienna jest tablicą, np.
IsArray(tabLiczb)
 • Erase - wyczyszczenie tablicy, w przypadku tablicy dynamicznej zwalniana jest przydzielona jej pamięć, np.
Erase(tabLiczb)
 • LBound - podaje najmniejszy indeks tablicy, np.
LBound(tabLiczb)
 • UBound - podaje największy indeks tablicy, np.
UBound(macierz,2)

Sortowanie tablic

Sortowanie arkuszowe

Sub sortowanieArkuszowe()
  Dim tablica(1 To 200)
  Dim WS As Worksheet, zakres As Range
  Dim N As Long, x As Long, czas

  For x = 1 To UBound(tablica)
    tablica(x) = Int(Rnd * 1000) + 1
  Next
  
  czas = Timer

  Application.ScreenUpdating = False
  
  Set WS = ThisWorkbook.Worksheets.Add
  
  Set zakres = WS.Range("A1").Resize(UBound(tablica) - LBound(tablica) + 1, 1)
    zakres = Application.Transpose(tablica)
    zakres.Sort key1:=zakres, order1:=xlAscending, MatchCase:=False
  
  For N = 1 To zakres.Rows.Count
    tablica(N) = zakres(N, 1)
  Next N
  
  Application.DisplayAlerts = False
    WS.Delete
  Application.DisplayAlerts = True

  MsgBox Round(Timer - czas, 3) & Chr(13) & Join(tablica, Chr(13))
End Sub

Sortowanie bąbelkowe

Sub sortowanieBabelkowe()
Dim tablica(1 To 100), czas
Dim x, pocz, koniec, i, j, temp

  For x = 1 To UBound(tablica)
    tablica(x) = Int(Rnd * 1000) + 1
  Next
  
  czas = Timer
  
  pocz = LBound(tablica)
  koniec = UBound(tablica)
  
  For i = pocz To koniec - 1
    For j = i + 1 To koniec
      If tablica(i) > tablica(j) Then
        temp = tablica(j)
        tablica(j) = tablica(i)
        tablica(i) = temp
      End If
    Next j
  Next i
    
  MsgBox Round(Timer - czas, 3) & Chr(13) & Join(tablica, Chr(13))

End Sub

Programowanie obiektowe

Klasy i obiekty

Tworząc programy w VBA mamy dostęp do obiektów reprezentujących rzeczywiste elementy danej aplikacji np dla Excela będą to obiekty typu Range, Worksheet czy Workbook. Ale czasem pojawiają się sytuacje że wykonanie konkretnego zadania jest wydajniejsze gdy zdefiniujemy własny obiekt. Użytkownik może tworzyć własne obiekty i używać je w taki sam sposób jak wbudowane obiekty Excela. Obiekty takie tworzymy używając modułów klas. W odróżnieniu od modułów które mogą zawierać luźno powiązany ze sobą kod, klasa stanowi hermetyczną całość ściśle ze sobą powiązaną. Wymaga to bardziej abstrakcyjnego myślenia podczas programowania, niemniej jednak nagrodą są funkcjonalności niedostępne w podejściu modułowym.

Klasa jest swego rodzaju kontenerem na inne elementy odseparowane w ramach tego pojemnika od innych części programu, dzięki czemu taką klasę można później swobodnie wykorzystać w innym projekcie.

Tworzenie klas, metod, właściwości

Gdy chcemy zbudować własny obiekt, moduł klasy staje się szablonem dla właściwości i metod danego obiektu

Przykład

Tworzymy obiekt Car w którym zapiszemy jego nazwę, kolor, ilość drzwi i prędkość z jaką się porusza. Zaczynamy od wstawienia modułu klasy (Insert -> Class Module) Obiekt ClassCar ma cztery właściwości:

 Public carName As String
 Public carColor As String
 Public carSpeed As Integer
 Public carNumberOfDoors As Integer

Właściwości czyli zmienne deklarowane z użyciem słów kluczowych Private lub Public. Nasze Zmienne są zadeklarowane z użyciem słowa kluczowego Public ponieważ chcemy aby były dostępne z modułu standardowego.


Metody to 'czynności', które będą wykonywane przez obiekty. W klasach operacje to są procedurami lub funkcjami.

Poniżej kod tworzący metodę Accelerate, która będzie zmieniać prędkość samochodu.

 Sub Accelerate(ByVal accelerateBy As Integer)
  carSpeed = carSpeed + accelerateBy
 End Sub

Używanie własnych obiektów

W module w sekcji deklaracji deklarujemy zmienną z własnym typem obiektowym:

 Option Explicit
 Dim auto As ClassCar

następnie tworzymy procedurę carInfo wewnątrz której za pomocą słowa kluczowego New tworzymy zmienną obiektową. Do właściwości obiektu przypisujemy wartości oraz komunikat z informacjami o naszym obiekcie.

 Sub carInfo()
 Set auto = New ClassCar
 
 With auto
  .carColor = "białym"
  .carName = "Audi"
  .carNumberOfDoors = 3
  .carSpeed = 10
  .Accelerate 40
  MsgBox .carNumberOfDoors & " drzwiowy samochód " & _
      .carName & " o kolorze " & .carColor & _
      " porusza się z prędkością " & .carSpeed
 End With
 
 End Sub

Msg1.jpg


Procedury Property Let i Property Get

Zmienne deklarowane z użyciem słów kluczowych Public mają właściwości zarówno do odczytu jak i zapisu, nie mamy więc ograniczeń w ich modyfikacji. Jeżeli natomiast chcielibyśmy ustalić ograniczenia odczytu musimy skorzystać z procedur Property Let i Property Get.

Property Let pozwala na kontrole sposobu w jaki można przypisać wartości.

Property Get daję kontrolę nad sposobem dostępu do właściwości.


Poniższy przykład obrazuje użycie procedur Property Let i Get:

W klasie clsCar zmieniliśmy deklaracje zmiennej carNumberOfDoors z publicznej na prywatną

Option Explicit

 Public carName As String
 Public carColor As String
 Public carSpeed As Integer
 Private carNumberOfDoors As Integer

Dzięki temu mamy kontrolę nad modyfikacją jak i odczytem zmiennej.

Public Property Get NumberOfDoors() As Integer
  NumberOfDoors = carNumberOfDoors
End Property

Public Property Let NumberOfDoors(ByVal vNewValue As Integer)

  If vNewValue >= 2 And vNewValue <= 5 Then
      carNumberOfDoors = vNewValue
  End If

End Property

Przy próbie wprowadzenia ilości drzwi dla właściwości, procedura Property Let NumberOfDoors weryfikuje czy podana wartość mieści się w wyznaczonym przedziale, dopuszczalne są wartości z przedziału od 2 do 5.


Konstruktor i destruktor

Klasy posiadają mechanizm konstruktora i destruktora czyli podprogramu uruchamianego w momencie tworzenia lub niszczenia obiektu klasy. Konstruktor może nam posłużyć do ustawienia domyślnych wartości dla tworzonego obiektu.

Private Sub Class_Initialize()
  carName = "Auto"
  carNumberOfDoors = 5
  carColor = "biały"
  carSpeed = 0
End Sub

Obsługa błędów w klasach

Wewnątrz klasy clsCar zaimplementujemy metodę generującą błąd

 Sub testErr()
   Debug.Print 2 / 0
 End Sub

Teraz spróbujmy wywołać zaimplementowaną procedurę, tak jak przedstawiono poniżej.

 Sub carInfo()
 Set noweAuto = New ClassCar
 noweAuto.testErr
 
 End Sub

W chwili uruchomienia kompilator przenosi nas do lini w której została wywołana metoda testErr, wiemy więc że błąd leży wewnątrz naszej metody, ale nie znamy konkretnej przyczyny. Jeśli procedura jest naprawdę skomplikowana szukane błędu na piechotę nie będzie takie proste, dlatego zmienimy domyślne ustawienia edytora. Z menu wybieramy pozycję Tools -> Options -> wybieramy zakładkę General i pojawia się okienko przedstawione poniżej.


Options general.png


W ramce Error Trapping mamy trzy opcje:

 1. Break On Unhandled Errors - jest parametrem domyślnym. Niestety powoduje to sytuację o której piszemy czyli w momencie pojawienia się błędu kompilator przeniesie nas do linii w której wywołana jest funkcja generująca błąd. W pomocy możemy znaleźć informacje żę za pomocą tej opcji możemy debugować błędy nie obsługiwane przez polecenie On Error;
 2. Break In Class Module – jest to opcja która nas interesuje, zaznaczenie tego właśnie guzika spowoduje, że w momencie pojawienia się błędu kompilator przeniesie nas do wnętrza klasy i procedury, do linii która jest powodem wystąpienia błędu wykonania;.
 3. Break On All Errors – ostatni parametr, jest to najwyższy stopień analizy, przeniesie on nas do miejsca powstania błędu w kodzie programu bez względu na procedury obsługi błędów zamieszczone w kodzie programu. Ustawienie tego parametru spowoduje, że program przestanie się wykonywać nawet wówczas kiedy w kodzie celowo wygenerowano błąd w raz z jego obsługą celem wykonania jakiegoś tam działania. Innymi słowy uaktywnienie tego parametru "zamraża" niejako działanie procedur "On Error GoTo" oraz "On Error GoTo Resume Next", co w określonych przypadkach może być dalece nie pożądane.

Tworzenie i zarządzanie kolekcjami

Kolekcja czyli zbiór elementów do których możemy odwołać się używając indeksu elementu lub klucza po którym zostanie przeszukana zawartość kolekcji i zostanie zwrócony odpowiadający kluczowi element. Kolekcje zapewniają bardzo elastyczny sposób pracy z grupami obiektów, grupa obiektów, z którymi pracujesz może rosnąć i maleć dynamicznie, wraz ze zmianami zapotrzebowań aplikacji. Kolekcja jest klasą, więc należy zadeklarować nową kolekcję, zanim będzie można dodać elementy do kolekcji.

Tworzenie kolekcji

Kolekcje można budować w module klasy, ale w takim przypadku wbudowane metody kolekcji (Add, Remove, Count, Item) są niedostępne - trzeba je utworzyć w module klasy.


Tworzenie kolekcji w module klasy

 Private AllCars As New Collection

Public Sub Add(auto As ClassCar)
  AllCars.Add auto
End Sub

Public Property Get Count() As Long
  Count = AllCars.Count
End Property

Public Property Get Items() As Collection
  Set Items = AllCars
End Property

Public Property Get Item(myItem As Variant) As ClassCar
  Set Item = AllCars(myItem)
End Property

Public Sub remove(myItem As Variant)
  AllCars.remove (myItem)
End Sub

Dla właściwości Count, Item i Items użyto procedury Property Get, ponieważ są to właściwości tylko do odczytu.

Sub Auta()
Dim Cars As New ClassCar
Dim auto As New ClassCar
Dim x As Integer

  For x = 1 To 5
    Set auto = New ClassCar
     With auto
      .carColor = "Czarny"
      .carName = "Auto" & x
      .carSpeed = 5 * x
      .NumberOfDoors = 5
    End With
    Cars.Add auto
  Next
  
   MsgBox "ilość samochodów w kolekcji " & Cars.Items.Count & Chr(13) & _
    Cars.Item(1).carName & Chr(13) & _
    Cars.Item(2).carName & Chr(13) & _
    Cars.Item(3).carName & Chr(13) & _
    Cars.Item(4).carName & Chr(13) & _
    Cars.Item(5).carName & Chr(13)

Set auto = Nothing
  
End Sub

Tworzenie kolekcji w module standardowym

Sub kolekcjaAut()
Dim kolCars As New Collection
Dim auto As New ClassCar
Dim x As Integer

  For x = 1 To 5
   Set auto = New ClassCar
    With auto
      .carColor = "Czerwony"
      .carName = "Samochód" & x
      .carSpeed = 10 * x
      .NumberOfDoors = 3
    End With
    
    kolCars.Add auto
  Next
  
 MsgBox "ilość samochodów w kolekcji " & kolCars.Count & Chr(13) & _
    kolCars(1).carName & Chr(13) & _
    kolCars(2).carName & Chr(13) & _
    kolCars(3).carName & Chr(13) & _
    kolCars(4).carName & Chr(13) & _
    kolCars(5).carName & Chr(13)

Set auto = Nothing
  
End Sub

Dodawanie i usuwanie elementów

Kolekcja czyli obiekt klasy posiada swoje metody. Gdy chcemy dodać bądź usunąć element kolekcji musimy odwołać się do odpowiedniej metody (add, remove)

Add - metoda dodaje nowy element kolekcji, domyślnie na koniec listy)

Add(Item, [Key], [Before], [After])

Remove – metoda usuwa wskazany element z kolekcji. Parametrem wymaganym jest wybranie elementu do usunięcia za pomocą indeksu lub klucza.

Remove(Index)


Odwołania do elementów (za pomocą klucza oraz indeksu)

Podczas dodawania obiektów do kolekcji, jeżeli pominiesz argument key metody Add okaże się że nie będzie możliwości odwołania się do elementu kolekcji po jego kluczu.


Sub kolekcjaAut()
Dim kolCars As New Collection
Dim auto As New ClassCar
Dim x As Integer

  For x = 1 To 5
   Set auto = New ClassCar
    With auto
      .carColor = "Czerwony"
      .carName = "Samochód" & x
      .carSpeed = 10 * x
      .NumberOfDoors = 3
    End With
    
    kolCars.Add auto, "Samochód" & x 'dodaje obiekt do kolekcji, przypisuje klucz dla każdego elementu kolekcji
  Next

Debug.Print kolCars("Samochód2").carName
Debug.Print kolCars(2).carName

Set auto = Nothing
  
End Sub

Słownik

Po zainstalowaniu biblioteki Microsoft Scripting Runtime uzyskamy możliwość korzystania z ciekawej alternatywy dla kolekcji jaką jest słownik.


ScriptingRuntmie.png


Słownik posiada kilka ciekawych zalet, które na pewno znajdą entuzjastów. Poniżej lista:


 • metoda Exists - prosty sposób weryfikacji czy dana wartość istnieje w słowniku.
 • metoda RemoveAll - to polecenie czyści całą zawartość słownika
 • właściwość CompareMode - rozróżnienie wielkości znaków (domyślne)
 • prosta zmiana klucza w słowniku

objDict.Key("Pierwszy") = "Jeden"

 • Items i Keys to oddzielne tablice z których łatwo możemy przepisać ich wartości do arkusza
Sub dicts()
 Dim oDict As Dictionary
 Dim ws As Worksheet
 
 Set oDict = New Scripting.Dictionary
   oDict.CompareMode = TextCompare
 For Each ws In Worksheets
  oDict.Add ws.Name, ws
 Next

MsgBox oDict.Count & vbCrLf & Join(oDict.Keys, vbCrLf)

End Sub

Zaawansowane struktury i funkcje VBA

Przekazywanie parametrów przez wartość i referencje (ByRef i byVal)

 • ByRef (domyślny)
Przy przekazywaniu argumentu przez referencje do procedury jest przekazana sama zmienna jako argument procedury. Jeżeli wywołana procedura zmienia wartość argumentu ta zmiana pozostanie kiedy sterowanie powróci do procedury wywołującej
Sub Procedura1_ref(ByRef A As String)
A = A & A
End Sub

Sub procedura2_ref()
Dim x As String
  x = "1234"
    Call Procedura1_ref(x)
    Debug.Print x
End Sub
 • ByVal
Przy przekazywaniu argumentu przez wartość, przekazana zostaje kopia zmiennej jako argument procedury.Jeżeli wywoałana procedura zmienia argument ta zmiana nie pozostanie kiedy sterowanie powróci do procedury wywołującej
Sub Procedura1_val(ByVal A As String)
A = A & A
End Sub

Sub procedura2_val()
Dim x As String
  x = "1234"
    Call Procedura1_val(x)
    Debug.Print x
End Sub


Sub Nadrzedna()
  Dim Range1 As Range
  Dim Range2 As Range
  Set Range1 = Range("A1")
  Set Range2 = Range("A2")
  Range1.Value = 11
  Range2.Value = 22
  
  Debug.Print "PRZED:Range1: " & Range1.Address & " = " & Range1.Value
  Debug.Print "PRZED:Range2: " & Range2.Address & " = " & Range2.Value
  Podrzedna2 R1:=Range1, R2:=Range2
  
  Debug.Print "I PO :Range1: " & Range1.Address & " = " & Range1.Value
  Debug.Print "I PO :Range2: " & Range2.Address & " = " & Range2.Value
End Sub
   
Sub Podrzedna(ByRef R1 As Range, ByVal R2 As Range)
  R1.Value = 33
  R2.Value = 44
     
  Set R1 = Range("A3")
  Set R2 = Range("A4")
End Sub
PRZED:Range1: A1 = 11
PRZED:Range2: A2 = 22
I PO :Range1: A3 = 
I PO :Range2: A2 = 44


Jak widać dla referencji możliwe jest zarówno zmiana wartości obiektu Range jak i przypisania jej innej komórki. W przypadku drugim możemy zmienić wartość komórki parametru ale nie jesteśmy w stanie przypisać do zmiennej innej komórki, tak żeby zmiana była widoczna na zewnątrz.


Parametry opcjonalne i wartości domyślne

Funkcja w przykładzie poniżej zawiera dwa argumenty, podanie pierwszego jest niezbędne natomiast drugi argument jest opcjonalny z domyślną wartością = "". Jeżeli nie podamy drugiego argumentu funkcja w wyniku zwróci wszystkie nazwy plików z danej lokalizacji. Wprowadzenie wartości do drugiego argumentu np "*.txt" spowoduje wypisanie wszystkich plików o rozszerzeniu txt.

Function listaPlikow(lokalizacja As String, Optional wzor As String = "") As String
Dim plik As String
ChDir lokalizacja

  plik = Dir(wzor)
  
  Do Until plik = ""
    pliki = pliki & "," & plik
    plik = Dir
  Loop
  
End Function


Procedury o nieznanej liczbie parametrów (ParamArray)

Tablica parametrów funkcji

Sposób na przekazywanie do procedury lub funkcji zmiennej liczby parametrów

Parametr typu ParamArray, np.

Function suma(ParamArray liczby() As Variant) As Double
Function suma(ParamArray liczby()) As Double

Parametr musi być dynamiczną tablicą elementów typu Variant

Function sumowanie(ParamArray skladnik())
Dim indx, kom As Range

  For Each indx In skladnik

    If TypeName(indx) = "Range" Then
      For Each kom In indx
        sumowanie = sumowanie + kom.Value
      Next
    Else
      sumowanie = sumowanie + indx
    End If
  Next

End Function

Enumeracje, wygodne przekazywanie parametrów

Stałe wyliczeniowe

Stałe, jak wiadomo , są przydatne do poprawy czytelności i poprawiania kodu przez tworzenie samodokumentowania. Jednak nie można zdefiniować stałej publicznej (używając polecenia Public Const) wewnątrz modułu klasy. Jak uczynić jakieś stałe dostępne zarówno dla ciebie jak i innych użytkowników twojej klasy? Odpowiedź leży w zastosowaniu stałych wyliczeniowych. Stałe wyliczeniowe pozwalają tworzyć zbioru stałych, które stały się nieodłącznym elementem aplikacji lub klasy, bardzo podobnie jak stałe wewnętrzne, takie jak vbCrLf i vbRightButton, wewnątrz samego VB. Przez używanie stałych wyliczeniowych wewnątrz klasy, można skojarzyć nazwę stałej i jej wartość z klasą, w procesie dostarczania użytkownikowi klasy ze zbiorem znaczących stałych, które są wewnętrznie dostępne z listy rozwijanej IntelliSense.

Używanie stałych wyliczeniowych

Aby stworzyć zbiór stałych wyliczeniowych, używamy polecenia Enum, które definiuje nazwę zbioru stałych wartości, nazw pojedynczych stałych wewnątrz zbioru i pojedynczych wartości tych stałych. Umieszczamy polecenie Enum w sekcji deklaracji modułu klasy. Na przykład:

Public Enum empTypes
  empTypeOne = 1
  empTypeTwo = 2
  empTypeThree = 3
End Enum


Główną wadą stałych wyliczeniowych jest to ,że ich wartości mogą być tylko numeryczne. Innymi słowy, nie możesz deklarować stałych wyliczeniowych które reprezentują łańcuch. Kiedy stworzysz referencję do klasy z aplikacji klienckiej używając okna dialogowego referencji lub automatycznie jeśli moduł klasy w którym zdefiniowany jest empTypes jako część twojego projektu, masz dostęp do stałych wyliczeniowych przez listę rozwijalną IntelliSense. Na przykład możesz mieć dostęp do stałych z powyższego przykładu przez wpisanie emp, potem naciśnięcie klawisza Ctrl i spacji razem; na liście dostępnych pozycji, zobaczysz wszystkie trzy stałe i typ empTypes. Oznacza to, że możesz używać jednej z następujących form składniowych:

If iType = empTypes.empTypeOne Then
If iType = empTypeOne Then

Zauważ, że używając stałych wyliczeniowych z wnętrza klasy, nie musisz mieć wystąpienia zmiennej obiektowej tej klasy jeśli chcesz mieć dostęp do właściwości wewnątrz klasy. Jest to ważny punkt i wart powtórzenia. Dostęp do właściwości wewnątrz klasy wymaga zadeklarowania zmiennej obiektu tej klasy, potem używamy zmiennej i notacji kropki aby dostać się do właściwości; na przykład:

Dim oVar As Employee
Set oVar = New Employee
OVar.Name = "Peter"


Jednak, jeśli moduł klasy zawierający stałe wyliczeniowe jest dołączony do projektu lub referencja do jego klasy jest dodana do projektu, możesz używać tych stałych wewnątrz kodu

Typy użytkownika (User-defined Type)

User-defined type [typ definiowany przez użytkownika] : Pozwala stworzyć pojedynczy typ danej składający się z kombinacji wewnętrznych typów danych VB, tablic, obiektów lub innych typów użytkownika. Tworzy się go przez użycie polecenia Type. Na przykład:

Type udtCustomer
  Name As String
  Code As Long
  Orders(20) As udtOrders
  RenewalDate As Date
End Type

Obsługa wartości Null, Nothing, empty string "", Empty, 0

Konwersja typów (Conversion)

 • CBool(expression) Boolean - Any valid string or numeric expression.
 • CByte(expression) Byte - 0 to 255.
 • CCur(expression) Currency - -922,337,203,685,477.5808 to 922,337,203,685,477.5807.
 • CDate(expression) Date - Any valid date expression.
 • CDbl(expression) Double - -1.79769313486231E308 to -4.94065645841247E-324 for negative values; 4.94065645841247E-324 to 1.79769313486232E308 for positive values.
 • CDec(expression) Decimal - +/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 for zero-scaled numbers, that is, numbers with no decimal places. For numbers with 28 decimal places, the range is +/-7.9228162514264337593543950335. The smallest possible non-zero number is 0.0000000000000000000000000001.
 • CInt(expression Integer - -32,768 to 32,767; fractions are rounded.
 • CLng(expression) Long - -2,147,483,648 to 2,147,483,647; fractions are rounded.
 • CLngLng(expression) LongLong - -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807; fractions are rounded. (Valid on 64-bit platforms only.)
 • CLngPtr(expression) LongPtr - -2,147,483,648 to 2,147,483,647 on 32-bit systems, -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807 on 64-bit systems; fractions are rounded for 32-bit and 64-bit systems.
 • CSng(expression) Single - -3.402823E38 to -1.401298E-45 for negative values; 1.401298E-45 to 3.402823E38 for positive values.
 • CStr(expression) String - Returns for CStr depend on the expression argument.
 • CVar(expression) Variant - Same range as Double for numerics. Same range as String for non-numerics.

Operacje na plikach

Aby otworzyć lub stworzyć nowy plik użyj instrukcji Open

Open pathname For mode As [#] filenumber 


 • pathname - nazwa otwieranego pliku podana wraz ze ścieżką dostępu
 • mode - tryb dostępu do pliku, Pliki sekwencyjne mogą być otwierane w następujących trybach:
  • Output - tryb zapisywania danych. VBA otwiera plik do zapisu danych. Jeżeli plik nie istnieje to zostanie utworzony, natomiast wszystkie dane z istniejącego pliku zostano usunięte.
  • Append - tryb dopisywania danych. VBA otwiera istniejący plik i dopisuje do niego nowe dane. Jeżeli plik nie istnieje zostaje utworzony.
  • Input - tryb odczytywania danych. Jeśli plik nie istnieje pojawi się komunikat o błędzie.
 • filenumber - wartość liczbowa z zakresu od 1 do 511. Jest to identyfikator pliku

Funkcja FreeFile

Pozwala znaleźć pierwszy nie zajęty numer dla instrukcji Open

NumerPliku = FreeFile()
Open "C:\licznik.txt" For Output As #1 

Otwieramy plik licznik.txt do zapisu. Plik ten umieszczony jest bezpośrednio na dysku C. Jeśli plik nie istnieje, zostanie utworzony natomiast dane w istniejącym pliku zostaną usunięte. Plikowi został przypisany numer 1.

Open "C:\wpisy.txt" For Append As #2 

Otwieramy plik wpisy.txt w trybie do zapisu (dopisywania). Plik ten umieszczony jest na dysku C. Jeżeli plik nie istnieje (w podanej lokalizacji) zostanie utworzony. Jeżeli plik istnieje dane będą dopisywane do istniejących. Plik ten identyfikuje wartość 2.

Open "C:\Dane\adresy.txt" For Input As #3 

Otwieramy plik adresy.txt tylko do odczytu. Plik ten umieszczony jest na dysku C w katalogu Dane (oczywiście zakładamy ze katalog Dane istnieje na dysku C). Jeśli plik nie istnieje (w podanej lokalizacji) pojawi się komunikat o błędzie. Identyfikatorem pliku jest wartość 3.


Zapisywanie danych do pliku

Zapis danych w plikach sekwencyjnych można zrealizować jedną z dwóch instrukcji:

 • Write #
 • Print #

Write #:

Instrukcja Write # podczas zapisywania danych do pliku wstawia przecinki między kolejnymi elementami i cudzysłowie ograniczające ciągi znaków. Informacje zapisywane za pomocą instrukcji Write # są zwykle odczytywane z pliku za pomocą instrukcji Input #.
Write #NumerPliku, [ListaWartości]

ListaWartości - Poszczególne elementy bloku danych rozdzielamy średnikami lub przecinkami. Element ListaWartości może zawierać dane różnego typu: teksty, liczby, wartości logiczne czy kody błędów. Możemy też użyć zmiennych lub stałych którym przypiszemy odpowiednie dane. Typowe dane tekstowe należy ujmować w cudzysłowy. Jeżeli element ListaWartości zostanie pominięty, to w pliku zostanie wpisany pusty wiersz. Zastosowanie instrukcji Write # zapewnia również poprawny odczyt danych niezależnie od ustawień regionalnych.

Print #:

instrukcja Print # zapisuje do pliku sekwencyjnego dane w postaci sformatowanej do wydruku. Dane zapisane za pomocą instrukcji Print # są zwykle odczytywane z dysku za pomocą instrukcji Line Input #. Instrukcja Print # lepiej nadaje się do zapisu danych które będziemy odczytywać poprzez otwarcie pliku tekstowego na przykład w Notatniku. Jeżeli zapisywane dane chcemy wykorzystać (odczytać) w kodzie VBA do zapisu lepiej użyć instrukcji Write #.
Print #NumerPliku, [ListaWartości]

ListaZapisywanychWartości - wyrażenie lub lista wyrażeń, które mają być zapisane. Do odpowiedniego sformatowania wyrażeń możemy użyć też funkcji wstawiającej znak spacji np. Spc(1) lub tabulacji Tab. Wszystkie dane pisane do pliku za pomocą instrukcji Print # są formatowane zgodnie z ustawieniami regionalnymi, przy zachowaniu właściwego separatora dziesiętnego.

Przykładowe instrukcje zapisu danych:

Write #1, jakiśTekst

Zapisujemy do pliku dane jakie przechowuje zmienna o nazwie jakiśTekst

Write #1, "Jakiś tekst"; "kolejny tekst" 

Zapisujemy do pliku tekst złożony z dwóch elementów

Print #1, "Jakiś tekst"; " "; "kolejny tekst"; Spc(1); "i znowu" 

Przykład zapisania tych samych danych za pomocą instrukcji Print #.

Działanie instrukcji Write # i Print # uzależnione jest w pewnym stopniu od sposobu otwarcia pliku. Jeżeli plik jest otwarty w trybie Output, to wskaźnik zapisu jest ustawiony na początku pliku. Co spowoduje skasowanie dotychczasowej zawartości pliku i zapisanie aktualnych danych. Jeżeli zaś plik otwarty jest w trybie Append wskaźnik zapisu jest ustawiony na końcu pliku. W tym przypadku zapisywane dane są dopisywane do danych które już istnieją.

Odczyt danych z pliku

Zawartość plików sekwencyjnych możemy odczytywać za pomocą instrukcji Input # lub Line Input #. Wybór zależy od sposobu zapisu i to w jakiej formie odczytywane dane mają być przedstawione.

Input #:

Instrukcja Input # odczytuje dane z otwartego pliku sekwencyjnego i przypisuje dane do zmiennej (zmiennych). Aby mieć możliwość poprawnego odczytu danych z plików do zmiennych za pomocą instrukcji Input #, należy do zapisu danych do plików wykorzystywać instrukcję Write #, a nie instrukcję Print #. Wykorzystanie instrukcji Write # wymusza poprawne oddzielenie od siebie pól danych.


Input #NumerPliku, ListaZmiennych

ListaZmiennych - element obowiązkowy, jest to lista zmiennych oddzielonych od siebie przecinkami. Zmiennym tym przypisywane są wartości odczytywane z pliku.

Instrukcja Line Input #:

Drugą instrukcją służącą do odczytu danych z pliku sekwencyjnego jest instrukcja Line Input #. Instrukcja Line Input # odczytuje cały pojedynczy wiersz z otwartego pliku i przypisuje go zmiennej.


Line Input #NumerPliku, NazwaZmiennej


NazwaZmiennej - nazwa zmiennej typu Variant lub String do której przypiszemy odczytaną linię. Dane odczytane za pomocą instrukcji Line Input # są zwykle zapisywane do plików za pomocą instrukcji Print #.

Funkcja Input odczytuje z pliku określoną liczbę znaków. W przeciwieństwie do instrukcji Input #, funkcja Input zwraca wszystkie odczytane znaki, łącznie z przecinkami, znakami powrotu karetki, znakami końca wiersza, cudzysłowami i spacjami wiodącymi.

Input #1, Wpis, Kto Odczytujemy dane i przypisujemy je do dwóch zmiennych o nazwach: Wpis i Kto.


Line Input #1, OdczytywanyWiersz 'Czytamy dane z jednego wiersza i przypisujemy do zmiennej o nazwie OdczytywanyWiersz.


PobraneZnaki = Input(6, #1) 'Pobieramy sześć znaków i przypisujemy do zmiennej o nazwie PobraneZnaki.


Aby odczytać cały plik tekstowy możemy skorzystać z kombinacji kilku elementów: pętli Do Until i funkcji EOF. Funkcję EOF należy wykorzystywać w celu uniknięcia błędów powstałych przy próbie odczytu danych znajdujących się za końcem pliku.

Zamykanie plików

Po wykonaniu zaplanowanych operacji na zawartości pliku należy go zamknąć. Próba ponownego otwarcia pliku który nie został zamknięty spowoduje pojawienie się komunikatu o błędzie. Do zamykania pliku otwartego za pomącą instrukcji Open służy instrukcja Close. Po wykonaniu instrukcji Close powiązanie między plikiem a jego numerem staje się nieaktualne.


Close [NumerPliku]

Jako argument NumerPliku podajemy numer pliku pod jakim ten plik otworzyliśmy za pomocą instrukcji Open. Jeżeli podamy kilka numerów plików wszystkie określone pliki zostaną zamknięte. Jeżeli argument NumerPliku zostanie pominięty, wszystkie aktywne pliki otwarte za pomocą instrukcji Open zostaną zamknięte.


Close #1, 'Zamykamy plik z numerem 1.
Close #1, #3 'Zamykamy pliki o numerach 1 i 3.
Close 'Zamykamy wszystkie otwarte pliki.

Korzystanie z zewnętrznych bibliotek

Łączenie się do zewnętrznego źródła baz danych (ODBC, OLEDB)

ADO Database Connection