ADO Database Connection

From Training Material
Jump to: navigation, search


Zanim zaczniesz, pamiętaj aby dodać referencje do Microsoft ActiveX Data Objects xx Library

Add ADO Library.JPG


http://www.connectionstrings.com/ tu znajdziesz gotowe wzory connection string dla dowolnej bazy danych.

UDL files

Example1

Option Explicit
Const cs As String = "Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Password=asdf;Persist Security Info=False;User ID=SYSTEM;Data 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub ConnectTODataBase()
Dim c As New ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim f As ADODB.Field
Dim w, k
 
  c.ConnectionString = cs
  c.Open
  Call rs.Open("select * from HELP", c)
  Cells.Clear
  
  For Each f In rs.Fields
    k = k + 1
    Cells(1, k).Font.Bold = True
    Cells(1, k) = f.Name
  Next
  k = 0
  w = 1
    Do Until rs.EOF
      w = w + 1
        For Each f In rs.Fields
          k = k + 1
          Cells(w, k) = f.Value
        Next f
        k = 0
      rs.MoveNext
    Loop
  c.Close
Columns.AutoFit
End Sub

Example2

Sub polaczenieZBazaDanych1()
  Dim conn As ADODB.Connection
  Set conn = New ADODB.Connection
  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Northwind.mdb"
  MsgBox "Połączenie utworzone"
  conn.Close
  Set conn = Nothing
  MsgBox "Połączenie utracone"
End Sub
Sub polaczenieZBazaDanych2()
  Dim conn As ADODB.Connection
  Set conn = New ADODB.Connection
  With conn
    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    .ConnectionString = "Data Source = C:\Northwind.mdb"
    .Open
  End With
  MsgBox "Połączenie utworzone"
  conn.Close
  Set conn = Nothing
  MsgBox "Połączenie utracone"
End Sub

Example3

Sub polaczenieZBazaDanych3()
'obsluga bledow
On Error GoTo blad
  Dim conn As ADODB.Connection
  Set conn = New ADODB.Connection
  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Northwind.mdb"
  MsgBox "Połączenie utworzone"
  conn.Close
  Set conn = Nothing
  MsgBox "Połączenie utracone"
  Exit Sub
blad:
  MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description
End Sub
Sub polaczenieZBazaDanych4()
'obsluga recordset
On Error GoTo blad
  Dim conn As ADODB.Connection
  Set conn = New ADODB.Connection
  Dim rs As New ADODB.Recordset
  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Northwind.mdb"
    MsgBox "Połączenie utworzone"
    rs.Source = "SELECT * FROM Klienci"
    rs.Open , conn
      Debug.Print rs.Fields.Count
      Debug.Print rs("NazwaFirmy"), rs("Miasto")
    rs.Close
    Set rs = Nothing
  conn.Close
  Set conn = Nothing
  MsgBox "Połączenie utracone"
  Exit Sub
blad:
  MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description
End Sub

Example4

Sub polaczenieZBazaDanych5()
'obsluga recordset c.d.
On Error GoTo blad
  Dim conn As ADODB.Connection
  Set conn = New ADODB.Connection
  Dim rs As New ADODB.Recordset
  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Northwind.mdb"
    MsgBox "Połączenie utworzone"
    rs.Source = "SELECT * FROM Klienci"
    rs.Open , conn
      Debug.Print rs.Fields.Count
      Do While Not rs.EOF
        Debug.Print rs.Fields(1).Value, rs.Fields(5).Value
        'Debug.Print rs("NazwaFirmy"), rs("Miasto")
      rs.MoveNext
      Loop
    rs.Close
    Set rs = Nothing
  conn.Close
  Set conn = Nothing
  MsgBox "Połączenie utracone"
  Exit Sub
blad:
  MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description
End Sub

Example5

Sub polaczenieZBazaDanych6()
'zapisywanie recordsetu do pliku
On Error GoTo blad
  Dim conn As ADODB.Connection
  Set conn = New ADODB.Connection
  Dim rs As New ADODB.Recordset
  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Northwind.mdb"
    MsgBox "Połączenie utworzone"
    rs.Source = "SELECT * FROM Klienci"
    rs.Open , conn
    '------ zapis do pliku XML
    rs.Save "c:\kurs\klienci.xml", adPersistXML
    '---------------------------
    rs.Close
    Set rs = Nothing
  conn.Close
  Set conn = Nothing
  MsgBox "Połączenie utracone"
  Exit Sub
blad:
  MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description
End Sub

Example6

'--------- do cwiczenia: tworzenie formularza, ktorego pole kombi pobiera dane z rekordsetu
'--------- formularz frmRecordSet

' --------------------wywołanie kwerendy
Sub Execute_Query()
  Dim rek As Integer
  Dim rs As New ADODB.Recordset
On Error GoTo ErrorHandler

  rs.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Northwind.mdb"
  rs.Source = "Faktury"
  rs.Open
    Worksheets("Arkusz2").Range("a1").CopyFromRecordset rs
  rs.Close
  
Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description
End Sub
Sub ExecuteParamQuery1()
'wywolanie kwerendy parametrycznej - sposob pierwszy
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim cmd1 As ADODB.Command
  Set cmd1 = New ADODB.Command
  Dim rs1 As ADODB.Recordset
  cmd1.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Northwind.mdb"
  cmd1.CommandText = "[Filtr Faktur]"
  cmd1.CommandType = adCmdStoredProc
  cmd1.Parameters.Refresh
  
  Set rs1 = cmd1.Execute(Parameters:=Array(10248))
  
  Arkusz4.Range("a10").CopyFromRecordset rs1
  
  rs1.Close
  Set rs1 = Nothing
Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description
End Sub

Example7

'------------------------------ ADOX
'przyklad wykorzystania biblioteki ADOX
Sub Create_Table()
  Dim cat As ADOX.Catalog
  Dim myTbl As ADOX.Table
On Error GoTo ErrorHandler

  Set cat = New Catalog
  cat.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Northwind.mdb"
  Set myTbl = New Table
  With myTbl
    .Name = "tblFiltr"
      With .Columns
        .Append "Id", adVarWChar, 10
        .Append "Opis", adVarWChar, 255
        .Append "Typ", adInteger
      End With
  End With
  cat.Tables.Append myTbl
  Set cat = Nothing
  MsgBox "Tabela 'tblFiltr' została utworzona"
  Exit Sub
ErrorHandler:
  If Err.Number = -2147217857 Then
  cat.Tables.Delete "tblFiltr"
  Resume
  End If
  MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description
End Sub


Example8

'---------------------wywołanie kwerendy z parametrami
Sub Execute_ParamQueryADOX()
  Dim cat As ADOX.Catalog
  Dim cmd As ADODB.Command
  Dim rst As ADODB.Recordset
  
  Set cat = New ADOX.Catalog
  cat.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
  "Data Source=C:\Northwind.mdb"
  
  Set cmd = New ADODB.Command
  Set cmd = cat.Procedures("Filtr faktur").Command
  
  ' specify a parameter value
  cmd.Parameters("[Forms]![Zamówienia]![IDzamówienia]") = 10258
  ' use the Execute method of the Command object to open the recordset
  Set rst = cmd.Execute
  ' return product names to the Immediate window
  Do Until rst.EOF
    Debug.Print rst(20).Name & ": " & rst(20) '20-sta kolumna
    rst.MoveNext
  Loop
  'wynik
  'NazwaProduktu: Chang
  'NazwaProduktu: Chef Anton 's Gumbo Mix
  'NazwaProduktu: Mascarpone Fabioli
  
  rst.Close
  
  Set rst = Nothing
  Set cmd = Nothing
  Set cat = Nothing
End Sub

Example9

'----------------kwerenda parametryczna - bez uzycia ADOX
Sub ExecuteParamQuery2()
  RunParamQueryNoADOX "C:\northwind.mdb", "Sprzedaż wg pracowników i krajów", #8/1/1996#, #8/31/1996#
End Sub
Sub RunParamQueryNoADOX(strDBPath As String, _
            strQryName As String, _
            varParamValue1 As Variant, _
            varParamValue2 As Variant)
  Dim cnn As ADODB.Connection
  Dim cmd As ADODB.Command
  Dim rst As ADODB.Recordset
  Dim fld As ADODB.Field
  
  ' Open the connection
  Set cnn = New ADODB.Connection
  With cnn
   .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
   .Open strDBPath
  End With

  ' Create the command
  Set cmd = New ADODB.Command
  Set cmd.ActiveConnection = cnn
  With cmd
   .Properties("Jet OLEDB:Stored Query") = True
   .CommandText = strQryName
  End With
  
  ' Execute the command and pass in the values for the parameters.
  Set rst = New ADODB.Recordset
  Set rst = cmd.Execute(Parameters:=Array(varParamValue1, varParamValue2))
   
  With rst
   ' Display the records in the Immediate pane.
   Do While Not rst.EOF
     For Each fld In .Fields
      Debug.Print fld.Value & ";";
     Next
     Debug.Print
     .MoveNext
   Loop
  
   ' Close the Recordset object.
   .Close
  End With
  
  ' Close connection and destroy object variables.
  cnn.Close
  Set rst = Nothing
  Set cnn = Nothing
End Sub

Example10

Sub polaczenieExcel()
'laczy sie z plikiem Excela
'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\ADOTest.xls;Extended Properties='Excel 8.0;HDR=Yes'
On Error GoTo blad
  Dim conn As ADODB.Connection
  Set conn = New ADODB.Connection
  Dim rs As New ADODB.Recordset
  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\ADOTest.xls;Extended Properties='Excel 8.0;HDR=Yes'"
    MsgBox "Połączenie utworzone"
    'rs.Source = "SELECT * FROM [Arkusz1$]"
    'rs.Source = "SELECT imie FROM [Arkusz1$]"
    rs.Source = "SELECT * from ludzie" 'zakres nazwany
    rs.Open , conn
      Arkusz4.Range("a1").CopyFromRecordset rs
    rs.Close
    Set rs = Nothing
  conn.Close
  Set conn = Nothing
  MsgBox "Połączenie utracone"
  Exit Sub
blad:
  MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description

End Sub

Connect VBA with MySQL - step by step

Download MySQL Connector

 1. http://www.mysql.com/downloads/
 2. Select specific file with MySQL Connectors (JDBC, ODBC, .Net, etc.)
 3. Install this file

Setup in Administration Panel

Go to Administration Tools -> ODBC

Panel.jpg


Select System DSN card

Panel2a.jpg


Select specific connection

Panel3.jpg


Configure connection

(if you need ip adress go to cmd and write ping your_domain)

Panel4a.jpg

Test it!

If all is OK lets go to VBA!

Panel5.jpg

Connect by VBA (using code)

Dim oConn As ADODB.Connection 'create variable to catch connection
Sub Przycisk4_Click()

  Set oConn = New ADODB.Connection
  Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 'we need object to catch query
  SQLStr = "SELECT * FROM abc" 'your query
  
  'setup connection in vba
  oConn.Open "DRIVER={MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver};" & _
    "SERVER=localhost;" & _
    "DATABASE=test;" & _
    "USER=root;" & _
    "PASSWORD=root;" & _
    "Option=3"
    
  rs.Open SQLStr, oConn, adOpenStatic 'flags to object

  Dim myArray()

  myArray = rs.GetRows()

  kolumner = UBound(myArray, 1)
  rader = UBound(myArray, 2)

  For K = 0 To kolumner ' Using For loop data are displayed
    Range("a5").Offset(0, K).Value = rs.Fields(K).Name
    For R = 0 To rader
      Range("A5").Offset(R + 1, K).Value = myArray(K, R)
    Next
  Next

  rs.Close
  Set rs = Nothing
  oConn.Close
  Set oConn = Nothing
    
  
End Sub