Modelowanie procesow biznesowych z wykorzystaniem UML i BPMN

From Training Material
Jump to navigation Jump to search


title
Modelowanie procesów biznesowych
z wykorzystaniem UML i BPMN
author


NobleProg


Definicja procesu biznesowego⌘

 • BPMN 2.0:
A Process describes a sequence or flow of Activities 
in an organization with the objective of carrying out work.
Proces opisuje sekwencję lub przepływ czynności w organizacji,
których celem jest wykonanie pewnej pracy
 • BMM:
Business processes realize courses of action. Courses 
of action are undertaken to ensure that the enterprise 
makes progress towards one or more of its goals.
 • Wikipedia:
Seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, 
które rozwiązują określony problem lub prowadzą 
do osiągnięcia określonego efektu.

Jak modelować procesy biznesowe?⌘

 • UML (Unified Modeling Language)
  • graficzny język do modelowania i specyfikacji obiektowej wykorzystywany w inżynierii oprogramowania
  • umożliwia specyfikację, wizualizację, projektowanie i dokumentowanie systemów informatycznych
 • BPMN (Business Process Model and Notation)
  • graficzna notacją służąca do opisywania procesów biznesowych


UML i BPMN to standardy OMG (Object Management Group)

http://www.omg.org/spec/

UML⌘

Diagram przypadków użycia⌘

UseCaseDiagram.png

 • umożliwia modelowanie funkcjonalności systemu
 • jest przeglądem funkcji udostępnianych przez system

Aktor⌘

Actor.png

 • rola spoza modelowanego systemu będąca w interakcji opisanej przez przypadek użycia
 • nazwa aktora jest rzeczownikiem w liczbie pojedynczej

Przypadek użycia⌘

UseCase.png

 • spójna jednostka funkcjonalności dostarczonej przez system
 • ma znaczenie jako całość dla aktora będącego w interakcji z przypadkiem użycia

Asocjacja⌘

ActorUseCaseAssociation.png

 • relacja pomiędzy aktorem a przypadkiem użycia
 • określa dwukierunkową komunikację
 • może występować w formie skierowanej, w celu wskazania inicjatora interakcji

Include⌘

Include-use-case.png © uml-diagrams.org

 • przypadek bazowy włącza inny przypadek
 • relacja jest obligatoryjna
 • bazowy przypadek użycia jest niekompletny bez przypadku włączanego

Include.png

Extend⌘

Extend.png

 • bazowy przypadek użycia może być rozszerzony przez inny przypadek w pewnych okolicznościach i określonych miejscach

Dziedziczenie⌘

Generalization.png

 • przypadek specjalizowany dziedziczy wszystkie cechy przypadku ogólnego

Modelowanie⌘

Można wyróżnić dwie kategorie modelowania

 • Biznesowe - odwzorowanie i udokumentowanie procesów biznesowych
 • Systemowe - skupia się na tworzeniu systemu informatycznego (software, sprzęt, ...)

Modelowanie biznesowe⌘

Na model biznesowy najczęściej składają się:

 • Business Use Case Model
  • określa, co dostarcza proces biznesowy (what)
 • Business Object Model
  • określa, jak jest to dostarczane (how)
  • wykorzystywane diagramy:
   • Business Class Diagram
   • (Business) Activity Diagram
   • Business Sequence Diagram

Biznesowy diagram przypadków użycia⌘

BusinessActorUseCase.png

 • Wprowadza dodatkowe stereotypy stosowane w modelowaniu biznesowym.
 • Na pewnym etapie będzie przekształcony w model systemowy.

Aktor biznesowy⌘

BusinessActor.png

 • Rola pełniona przez użytkownika (niekoniecznie człowieka) działającego w obrębie organizacji.
 • Można korzystać z notacji często występującej w modelowaniu biznesowym, która nie jest częścią UML.

Worker⌘

BusinessActorWorker.png

Pracownik pełniący rolę (lub role) w procesie biznesowym.

Case Worker⌘

BusinessActorCaseWorker.png

Obsługuje proces biznesowy i jest w bezpośredniej interakcji z aktorami biznesowymi.

Internal Worker⌘

BusinessActorInternalWorker.png

Pracownik, który jest w interakcji z innymi pracownikami oraz elementami wewnątrz systemu.

Entity⌘

BusinessActorEntity.png

Pasywny, fizyczny byt przetwarzany przez pracowników.

Operacje obejmują

 • dostęp
 • nadzór
 • tworzenie
 • kasowanie, ...

Business Use Case Realization⌘

BusinessUseCaseRealization.png

Opisuje, jak konkretny biznesowy przypadek użycia jest realizowany z wykorzystaniem instancji współpracujących obiektów biznesowych (Business Workres, Business Entities)

Przykład⌘

BusinessUseCaseDiagramExample.png

Activity Diagram⌘

Diagram aktywności/czynności ma zastoswoanie w

 • modelowaniu procesów biznesowych
 • doprecyzowaniu przypadków użycia (scenariuszy)
 • modelowaniu algorytmów
 • ...

Activity, Action⌘

ActivityAction.png

 • Activity - Czynność to zachowanie złożone z logicznie uporządkowanych podczynności, akcji, obiektów.
 • Action - Akcja to atomowy krok danego zachowania

Control Flow⌘

ActivityControlFlow.png

 • Przepływ sterowania
A control flow is an edge that starts an activity node 
after the previous one is finished.

Initial, Final⌘

ActivityInitialFinalNodes.png

 • Punkt rozpoczęcia przepływu sterowania
 • Punkt zatrzymania wszystkich przepływów sterownia na diagramie czynności
 • Punkt, w którym następuje zatrzymanie pojedynczego przepływu – bez wpływu na pozostałe przepływy

Decision⌘

ActivityDecision.png

 • Węzeł decyzyjny - jeden lub więcej wychodzących przepływów sterownia z których tylko jeden może zostać zrealizowany
 • Wybór przepływu sterowania następuje na podstawie warunku
 • Warunki muszą być wzajemnie rozłączne

Merge⌘

ActivityMerge.png

 • Złączenie łączy klika przepływów wejściowych w jeden przepływ wyjściowy
 • Złączenie następuje asynchronicznie

Fork, Join⌘

ActivityForkJoin.png

 • Fork – jeden wejściowy przepływ sterowania, wiele wyjściowych
 • Join – wiele wejściowych przepływów sterowania, jeden wyjściowy
 • Wszystkie strzałki muszą być jednego typu

Business Class Diagram⌘

BusinessClassDiagramExample.png

 • Biznesowy diagram klas przedstawia biznesowe klasy przechowujące
 • Może również wskazywać relację pracowników w kontekście tych bytów, jak i względem siebie

Literatura⌘


BPMN⌘

 • Business Process Model and Notation (BPMN)
 • standard konsorcjum OMG
 • podobny do schematów blokowych (flowchart diagram), ale
  • bardziej formalny (specyfikacja)
  • oparty na zdarzeniach
  • pokazujący wymianę komunikatów

Demonstracja⌘

 • Prosty proces

BPMN Activity⌘

Czynność

 • jest pracą, która ma być wykonana w obrębie procesu biznesowego
 • może być atomowa lub złożona
 • może być wykonywalnym elementem procesu

Rodzaje czynności⌘

 • Task (Zadanie)
  • atomowa czynność w obrębie procesu
  • nie może być dalej dekomponowana
 • Sub-Process (Podproces)
  • czynność złożona, która może zawierać inne czynności
   • Event Sub-Process (Podproces wyzwalany zdarzeniem)
   • Transaction (Transakcja)
   • Ad-Hoc
 • Call Activity (Czynność wywoływana)
  • umożliwia wywoływanie zadań lub czynności na diagramie

Rodzaje Podprocesów⌘

Figure10-25-sub-process-object-collapsed.pngFigure10-26-sub-process-object-expanded.png

Figure10-27-expanded-sub-process-used-as-parallel-box.png


Sequence Flow⌘

BPMNSequenceFlow.png

Przepływ sekwencyjny określa kolejność wykonywania czynności

Token ⌘

 • Token "przemierza" przepływy sekwencyjne i przechodzi przez elementy procesu
 • Nazywany jest czasem "obiektem przepływu" lub "reprezentantem ścieżki w procesie"
 • Koncepcja tokenu ułatwia zrozumienie zachowania procesu
 • Token nie przechodzi za pośrednictwem Message Flow (przepływ komunikatu)

Rozdzielenie przepływu⌘

BPMNFlowSplit.png

 • przepływ warunkowy - określa warunek, który musi być spełniony, żeby przepływ mógł przejść daną ścieżką
 • przepływ domyślny - nie ma warunku, określa ścieżkę, która zostanie wybrana, jeśli żadne warunki nie zostały spełnione

Podstawowe symbole BPMN⌘

BPMNBasicSymbols.png

Gateways ⌘

Figure10-103-different-types-of-gateways.png
 • Bramki są używane do kontrolowania przepływu sekwencyjnego
 • Określają miejsca rozchodzenia i schodzenia się przepływów
 • Nie są wymagane na diagramach
 • Nie reprezentują pracy (jak czynności)
 • Nie mają wpływu na miary procesu (koszt, czas, ...)

Exclusive Gateway ⌘

BPMNExclusiveGateway.png

Bramka ALBO, XOR

 • Bramka umożliwia stworzenie alternatywnych ścieżek w procesie
 • Bramka XOR to "pytanie" na ścieżce procesu, które ma zdefiniowany zestaw odpowiedzi
 • Każda odpowiedź jest połączona z warunkiem na odowiednim przepływie wychodzącym z bramki
 • Tylko jedna odpowiedź może zostać wybrana

Exclusive Gateway Example⌘

Figure10-105-exclusive-data-based-decision-gateway-example-without-internal-indicator.png albo Figure10-106-data-based-exclusive-decision-gateway-example-with-internal-indicaor.png

Parallel Gateway ⌘

BPMNParallelGateway.png

Bramka AND, równoległa

 • Bramka równoległa jest używana do tworzenia oraz synchronizowania równoległych przepływów
 • Tworzy ścieżki równoległe bez sprawdzania jakichkolwiek warunków
 • Każdy wychodzący przepływ sekwencyjny otrzymuje token po przejściu bramki
 • W przypadku przepływów wchodzących bramka oczekuje na wszystkie przepływy (synchronizacja)

Parallel Gateway Example 1⌘

Element fork multiple outgoing.png albo BPMNParallelGatewayExample.png

Parallel Gateway Example 2⌘

Element join.png

Gateway Zadania⌘

 • Zadanie 1: Lotnisko
 • Demonstracja - rozgałęzianie przepływu

BPMNSplit.png

  • proste rozgałęzienie - niejawne bramki
  • przepływ warunkowy i domyślny
  • jedna bramka XOR, dwie bramki XOR
  • jedna bramka AND, dwie bramki AND

Inclusive Gateway ⌘

BPMNInclusiveGateway.png

Bramka LUB, OR

 • W formie decyzyjnej (bramka rozdzielająca) może być użyta do stworzenia alternatywnych lub równoległych ścieżek
 • Inaczej niż w przypadku bramki XOR wszystkie warunki są sprawdzane
 • Wartość true na jednej ze ścieżek wychodzących nie wyklucza sprawdzenia pozostałych
 • Wszystkie wychodzące przepływy, dla których spełniony jest warunek otrzymają token

Inclusive Gateway Example 1⌘

Figure10-108-example-using-inclsive-gateway.png

Inclusive Gateway Example 2⌘

BPMNInclusiveGatewayExample.png

Events ⌘

An Event is something that “happens” during the course of a Process.
 • Zdarzenia wpływają na przebieg procesu. Zwykle są przyczyną lub bodźcem.
 • Przykładami zdarzeń mogą być: rozpoczęcie lub zakończenie aktywności, zmiana stanu dokumentu, odebranie komunikatu, ...
 • Wyróżnia się trzy rodzaje zdarzeń:
  1. Start Events - start procesu
  2. Intermediate Events - używany pomiędzy początkiem i końcem procesu
  3. End Events - zakończenie procesu

BPMNThreeTypesOfEvents.png

Events Example⌘

BMPNEventsExample.png

BPMNIntermediateEventExample.png

Events Zadania⌘

 • Zadanie 1: Zamówienie

Pool and Participant⌘

BPMNPoolLane.png

The pool shape represents a participant. 
 • Pool (Basen) = Uczestnik
 • W obrębie elementu Pool można wyróżnić tory (Lanes)
 • Uczestnicy i tory reprezentują odpowiedzialność za wykonanie czynności w danym procesie

Message Flows ⌘

BPMNMessageFlow.png

 • Message flow (przepływ komunikatu) reprezentuje komunikację pomiędzy procesami.
 • Nie może łączyć obiektów w obrębie jednego elementu Pool
 • Może być podłączony do elementów typu Pool, Activity lub Event

Demonstracja ⌘

 • Pool, Lane, Blackbox

4 Basic Message Events ⌘

BPMNMessageEvents.png

Występują cztery podstawowe typy zdarzeń związane z komunikatami

Message Events Example⌘

BPMNMessageFlowsExample.png

Collaboration Zadania⌘

 • Zadanie 1: Zapytanie o towar
 • Zadanie 2: Rezerwowania noclegu
 • Zadanie 3: Skarga

Artifacts ⌘

Artefakty dostarczają dodatkowych informacji na temat procesu

 1. Element group.pngGroup (Grupa)
 2. Text annotations.pngText Annotation (Adnotacja tekstowa)

Group ⌘

BPMNGroup.png

 • grupa nie jest aktywnością ani elementem przepływu
 • nie można jej łączyć z sequence ani message flow
 • może przecinać granice Pool

Text Annotation ⌘

Text Annotation.png

 • umożliwia dodanie dodatkowej informacji dla osoby czytającej diagram
 • może być połączony z konkretnym elementem na diagramie za pomocą asocjacji
 • nie wpływa na przebieg procesu

Types of Tasks ⌘

BPMNTypesOfTasks.png

Rodzaje zadań określają typ wykonywanej czynności

Receive Task ⌘

Figure10-15-receive-task-object.png

 • Oczekuje na komunikat od zewnętrznego uczestnika (Participant)
 • Kiedy komunikat zostanie odebrany, zadanie jest wykonane

Figure10-16-receive-task-object-that-instantiates-process.png

 • Szczególny przypadek Receive Taks - rozpoczyna proces
 • NIE MOŻE posiadać żadnych wejściowych przepływów (Sequence Flow)

Send Task ⌘

BPMNSendTask.png

 • Wysła komunikat do zewnętrznego uczestnika
 • Po wysłaniu komunikatu zadanie jest ukończone

Service Task ⌘

BPMNServiceTask.png

 • Zadanie wykorzystuje pewien rodzaj usługi (np. Web Service)

User Task ⌘

Figure10-17-user-task-object.png

 • Zadanie wykonywane przez człowieka przy pomocy systemu komputerowego
 • Przykłady:
  • Operator call-center aktualizuje dane klienta
  • Użytkownik zmienia swoje hasło

Manual Task ⌘

Figure10-18-manual-task-object.png

 • Wykonywany przez człowieka bez wsparcia ze strony systemu komputerowego
 • Przykład:
  • Technik instaluje telefon w mieszkaniu klienta

Business Rule Task ⌘

Figure10-19-business-rule-task-object.png

 • Zapewnia mechanizm dostarczenia danych wejściowych do silnika reguł biznesowych oraz obsługi wyników

Script Task ⌘

Figure10-20-script-task-object.png

 • Skrypt wykonywany przez silnik procesów biznesowych
 • Kiedy zadanie jest gotowe do uruchomienia, silnik wykonuje skrypt
 • Kiedy skrypt się zakończy, zadanie zostaje ukończone

Timer Events ⌘

 • Określa lukę czasową, lub czas oczekiwania
 • Start Timer – dotyczy konkretnego punktu w czasie (np. Poniedziałek 8:00, ..)
 • Intermediate Timer to określony punkt czasowy lub cykl (np. Każdy czwartek o 9:00)
 • Może wskazywać opóźnienie (oczekiwanie)

Timer Example 1⌘

BPMNTimerExample.png

Timer Example 2⌘

BPMNIntermediateTimerExample.png

BPMNIntermediateTimerNonInteruptingExample.png

Interrupting vs. Non-Interrupting⌘

BPMNInterruptingVSNonInterrupting.png

Conditional Events ⌘

BPMNConditionalEvent.png

 • Reaguje na zmianę warunków biznesowych
 • Przykłady: temperatura poniżej 20°C, wzrost liczby zapytań o 10%

BPMNConditionalEventExample.png

Event-Based Exclusive Gateway⌘

Element event based multiple intermediate gateway.png

 • Bramka sterowana zdarzeniami stanowi punkt rozgałęzienia w procesie
 • Stosowana jest w sytuacji, gdy wybór ścieżki procesu zależy od decyzji podjętej przez innego uczestnika (w innym elemencie Pool) na podstawie danych niedostępnych w pierwotnym procesie
 • Alternatywne przepływy wychodzące z bramki dotyczą zdarzeń, które mogą wystąpić
 • Nie jest obliczana wartość wyrażenia

Przykład ⌘

 • Firma oczekuje na odpowiedź od klienta. W zależności, czy odpowie TAK lub NIE podjęte zostaną różne działania
 • Odpowiedź klienta określa, która ścieżka wychodząca z bramki będzie wybrana
 • Odebranie wiadomości może być modelowane jako Intermediate Event (Message trigger) lub Receive Task
 • Dodatkowo może zostać użyty inny trigger (np. timer)

Figure10-116-event-based-gateway-example-using-message-intermidate-events.png lub Figure10-117-event-based-gateway-example-using-receive-tasks.png

Event-Based Gateway Starts a Process⌘

BPMNEventBasedGatewayStartsProcess.png

Event-Based Gateway Zadania⌘

 • Zadanie 1: Pacjent
 • Zadanie 2: Kredyt

Process design best practices⌘

 • Nie ma modeli uniwersalnych ani idealnych!
All models are wrong, but some are useful
 • Nie twórz szyfru - diagram powinien ułatwiać komunikację, a nie wprowadzać w zakłopotanie.
 • Pamiętaj o czytelności i przejrzystości - twórz schludne diagramy.
 • Używaj jawnie bramek.

Literatura⌘

 • Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0, Object Management Group
 • BPMN 2.0 by Example, Version 1.0 (non-normative), June 2010, Object Management Group

Programy⌘