Dodatek programu Excel

From Training Material
Jump to: navigation, search


Dodatek programu Excel

Dodatek (add-in) jest funkcjonalnym uzupełnieniem programu Excel o niestandardowe makra i funkcje. Dodatki rozszerzają możliwości programu Excel i są najlepszym sposobem na współdzielenie w obrębie organizacji makr i funkcji napisanych w języku VBA.

Tworzenie dodatku

Procedura tworzenia dodatku w porgramie Microsoft Excel 2007:

 1. Utwórz nowy (pusty) zeszyt
 2. Przejdź do edytora Visual Basic (skrót Alt-F11)
 3. Dodaj moduł (z menu Instert->Module)
 4. Stwórz lub wklej kod funkcji lub procedury - poniżej przykład
Sub Hello()
  MsgBox "Hello"
End Sub
Function DodajDwieLiczby(a As Double, b As Double) As Double
  DodajDwieLiczby = a + b
End Function
 1. Przełącz się na widok arkusza Excel
 2. Zapisz plik - wybierz Zapisz jako -> Inne formaty

VBADodatekZapiszJako.png

 1. Zmień typ pliku na Dodatek Programu Excel

VBADodatekZapiszJakoDodatek.png

 1. Zmień miejsce zapisania pliku (zapisz np. na pulpicie, żeby można go było łatwo znaleźć)

VBADodatekZapiszJakoPulpit.png

 1. Zapisz plik

Podłączanie dodatku

Po utworzeniu dodatku należy go podłączyć do programu Excel, żeby można było korzystać z zawartych w nim makr i funkcji. Dodatek najlepiej jest umieścić w miejscu, do którego będą mięli dostęp wszyscy zainteresowani (np. dysk sieciowy). Podłączyć dodatek wystarczy tylko raz.

 1. Kliknij na przycisku Office (okrągły w lewym rogu ekranu) i wybierz Opcje programu Excel

VBADodatekOpcjeProgramuExcel.png

 1. Wybierz kategorię Dodatki a później przycisk Przejdź...

VBADodatekDodatki.png

 1. W oknie z listą dodatków kliknij na przycisku Przeglądaj...

VBADodatekListaDodatkow.png

 1. Wskaż wcześniej zapisany dodatek i kliknij na przycisku OK
 2. Na liście dodatków powinien się pojawić zapisany wcześniej dodatek i z lewej strony zaznaczone powinno być pole wyboru

VBADodatekListaDodatkowMojDodatek.png

Korzystanie z funkcji i makr zapisanych w dodatku

Po podłączeniu dodatku do programu Excel można korzystać z jego zawartości.

Korzystanie z funkcji

Funkcje z dodatku można wykorzystywać jak każde inne funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel. Wystarczy wpisać znak "=", potem nazwę funkcji (można skorzystać z autouzupełniania) oraz argumenty i zatwierdzić:

VBADodatekWywolanieFunkcji.png

Korzystanie z makra

Wywołanie makra zapisanego w dodatku odbywa się w taki sam sposób, jak makra zapisanego w danym zeszycie. Można je wywołać np. za pomocą okna Makra (skrót Alt-F8)

VBADodatekWywolanieMakra.png

wybierając makro z listy i klikając Uruchom

UWAGA: Gdyby makro nie znajdowało się na liście należy wpisać jego nazwę samodzielnie.