BPMN 2.0 dla Analitykow Biznesowych

From Training Material
Jump to navigation Jump to search


Nobleprog.svg

Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0title
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych
author


Filip Stachecki (NobleProg)

Proces biznesowy⌘

Definicja (BPMN 2.0 Spec)

A Process describes a sequence or flow of Activities 
in an organization with the objective of carrying out work.


Proces opisuje sekwencję lub przepływ czynności w organizacji,
których celem jest wykonanie pewnej pracy


BPMN⌘

 • Business Process Model and Notation (BPMN)
 • standard konsorcjum OMG
 • podobny do schematów blokowych (flowchart diagram), ale
  • bardziej formalny (specyfikacja)
  • oparty na zdarzeniach
  • pokazujący wymianę komunikatów

Demonstracja⌘

 • Prosty proces

BPMN Activity⌘

Czynność

 • jest pracą, która ma być wykonana w obrębie procesu biznesowego
 • może być atomowa lub złożona
 • może być wykonywalnym elementem procesu

Rodzaje czynności⌘

 • Task (Zadanie)
  • atomowa czynność w obrębie procesu
  • nie może być dalej dekomponowana
 • Sub-Process (Podproces)
  • czynność złożona, która może zawierać inne czynności
   • Event Sub-Process (Podproces wyzwalany zdarzeniem)
   • Transaction (Transakcja)
   • Ad-Hoc
 • Call Activity (Czynność wywoływana)
  • umożliwia wywoływanie zadań lub czynności na diagramie

Rodzaje Podprocesów⌘

Figure10-25-sub-process-object-collapsed.pngFigure10-26-sub-process-object-expanded.png

Figure10-27-expanded-sub-process-used-as-parallel-box.png


Sequence Flow⌘

BPMNSequenceFlow.png

Przepływ sekwencyjny określa kolejność wykonywania czynności

Token ⌘

 • Token "przemierza" przepływy sekwencyjne i przechodzi przez elementy procesu
 • Nazywany jest czasem "obiektem przepływu" lub "reprezentantem ścieżki w procesie"
 • Koncepcja tokenu ułatwia zrozumienie zachowania procesu
 • Token nie przechodzi za pośrednictwem Message Flow (przepływ komunikatu)

Rozdzielenie przepływu⌘

BPMNFlowSplit.png

 • przepływ warunkowy - określa warunek, który musi być spełniony, żeby przepływ mógł przejść daną ścieżką
 • przepływ domyślny - nie ma warunku, określa ścieżkę, która zostanie wybrana, jeśli żadne warunki nie zostały spełnione

Podstawowe symbole BPMN⌘

BPMNBasicSymbols.png

Gateways ⌘

Figure10-103-different-types-of-gateways.png
 • Bramki są używane do kontrolowania przepływu sekwencyjnego
 • Określają miejsca rozchodzenia i schodzenia się przepływów
 • Nie są wymagane na diagramach
 • Nie reprezentują pracy (jak czynności)
 • Nie mają wpływu na miary procesu (koszt, czas, ...)

Exclusive Gateway ⌘

BPMNExclusiveGateway.png

Bramka ALBO, XOR

 • Bramka umożliwia stworzenie alternatywnych ścieżek w procesie
 • Bramka XOR to "pytanie" na ścieżce procesu, które ma zdefiniowany zestaw odpowiedzi
 • Każda odpowiedź jest połączona z warunkiem na odowiednim przepływie wychodzącym z bramki
 • Tylko jedna odpowiedź może zostać wybrana

Exclusive Gateway Example⌘

Figure10-105-exclusive-data-based-decision-gateway-example-without-internal-indicator.png albo Figure10-106-data-based-exclusive-decision-gateway-example-with-internal-indicaor.png

Parallel Gateway ⌘

BPMNParallelGateway.png

Bramka AND, równoległa

 • Bramka równoległa jest używana do tworzenia oraz synchronizowania równoległych przepływów
 • Tworzy ścieżki równoległe bez sprawdzania jakichkolwiek warunków
 • Każdy wychodzący przepływ sekwencyjny otrzymuje token po przejściu bramki
 • W przypadku przepływów wchodzących bramka oczekuje na wszystkie przepływy (synchronizacja)

Parallel Gateway Example 1⌘

Element fork multiple outgoing.png albo BPMNParallelGatewayExample.png

Parallel Gateway Example 2⌘

Element join.png

Gateway Zadania⌘

 • Zadanie 1: Lotnisko
 • Demonstracja - rozgałęzianie przepływu

BPMNSplit.png

  • proste rozgałęzienie - niejawne bramki
  • przepływ warunkowy i domyślny
  • jedna bramka XOR, dwie bramki XOR
  • jedna bramka AND, dwie bramki AND

Inclusive Gateway ⌘

BPMNInclusiveGateway.png

Bramka LUB, OR

 • W formie decyzyjnej (bramka rozdzielająca) może być użyta do stworzenia alternatywnych lub równoległych ścieżek
 • Inaczej niż w przypadku bramki XOR wszystkie warunki są sprawdzane
 • Wartość true na jednej ze ścieżek wychodzących nie wyklucza sprawdzenia pozostałych
 • Wszystkie wychodzące przepływy, dla których spełniony jest warunek otrzymają token

Inclusive Gateway Example 1⌘

Figure10-108-example-using-inclsive-gateway.png

Inclusive Gateway Example 2⌘

BPMNInclusiveGatewayExample.png

Events ⌘

An Event is something that “happens” during the course of a Process.
 • Zdarzenia wpływają na przebieg procesu. Zwykle są przyczyną lub bodźcem.
 • Przykładami zdarzeń mogą być: rozpoczęcie lub zakończenie aktywności, zmiana stanu dokumentu, odebranie komunikatu, ...
 • Wyróżnia się trzy rodzaje zdarzeń:
  1. Start Events - start procesu
  2. Intermediate Events - używany pomiędzy początkiem i końcem procesu
  3. End Events - zakończenie procesu

BPMNThreeTypesOfEvents.png

Events Example⌘

BMPNEventsExample.png

BPMNIntermediateEventExample.png

Events Zadania⌘

 • Zadanie 1: Zamówienie

Pool and Participant⌘

BPMNPoolLane.png

The pool shape represents a participant. 
 • Pool (Basen) = Uczestnik
 • W obrębie elementu Pool można wyróżnić tory (Lanes)
 • Uczestnicy i tory reprezentują odpowiedzialność za wykonanie czynności w danym procesie

Message Flows ⌘

BPMNMessageFlow.png

 • Message flow (przepływ komunikatu) reprezentuje komunikację pomiędzy procesami.
 • Nie może łączyć obiektów w obrębie jednego elementu Pool
 • Może być podłączony do elementów typu Pool, Activity lub Event

Demonstracja ⌘

 • Pool, Lane, Blackbox

4 Basic Message Events ⌘

BPMNMessageEvents.png

Występują cztery podstawowe typy zdarzeń związane z komunikatami

Message Events Example⌘

BPMNMessageFlowsExample.png

Collaboration Zadania⌘

 • Zadanie 1: Zapytanie o towar
 • Zadanie 2: Rezerwowania noclegu
 • Zadanie 3: Skarga

Artifacts ⌘

Artefakty dostarczają dodatkowych informacji na temat procesu

 1. Element group.pngGroup (Grupa)
 2. Text annotations.pngText Annotation (Adnotacja tekstowa)

Group ⌘

BPMNGroup.png

 • grupa nie jest aktywnością ani elementem przepływu
 • nie można jej łączyć z sequence ani message flow
 • może przecinać granice Pool

Text Annotation ⌘

Text Annotation.png

 • umożliwia dodanie dodatkowej informacji dla osoby czytającej diagram
 • może być połączony z konkretnym elementem na diagramie za pomocą asocjacji
 • nie wpływa na przebieg procesu

Types of Tasks ⌘

BPMNTypesOfTasks.png

Rodzaje zadań określają typ wykonywanej czynności

Receive Task ⌘

Figure10-15-receive-task-object.png

 • Oczekuje na komunikat od zewnętrznego uczestnika (Participant)
 • Kiedy komunikat zostanie odebrany, zadanie jest wykonane

Figure10-16-receive-task-object-that-instantiates-process.png

 • Szczególny przypadek Receive Taks - rozpoczyna proces
 • NIE MOŻE posiadać żadnych wejściowych przepływów (Sequence Flow)

Send Task ⌘

BPMNSendTask.png

 • Wysła komunikat do zewnętrznego uczestnika
 • Po wysłaniu komunikatu zadanie jest ukończone

Service Task ⌘

BPMNServiceTask.png

 • Zadanie wykorzystuje pewien rodzaj usługi (np. Web Service)

User Task ⌘

Figure10-17-user-task-object.png

 • Zadanie wykonywane przez człowieka przy pomocy systemu komputerowego
 • Przykłady:
  • Operator call-center aktualizuje dane klienta
  • Użytkownik zmienia swoje hasło

Manual Task ⌘

Figure10-18-manual-task-object.png

 • Wykonywany przez człowieka bez wsparcia ze strony systemu komputerowego
 • Przykład:
  • Technik instaluje telefon w mieszkaniu klienta

Business Rule Task ⌘

Figure10-19-business-rule-task-object.png

 • Zapewnia mechanizm dostarczenia danych wejściowych do silnika reguł biznesowych oraz obsługi wyników

Script Task ⌘

Figure10-20-script-task-object.png

 • Skrypt wykonywany przez silnik procesów biznesowych
 • Kiedy zadanie jest gotowe do uruchomienia, silnik wykonuje skrypt
 • Kiedy skrypt się zakończy, zadanie zostaje ukończone

Timer Events ⌘

 • Określa lukę czasową, lub czas oczekiwania
 • Start Timer – dotyczy konkretnego punktu w czasie (np. Poniedziałek 8:00, ..)
 • Intermediate Timer to określony punkt czasowy lub cykl (np. Każdy czwartek o 9:00)
 • Może wskazywać opóźnienie (oczekiwanie)

Timer Example 1⌘

BPMNTimerExample.png

Timer Example 2⌘

BPMNIntermediateTimerExample.png

BPMNIntermediateTimerNonInteruptingExample.png

Interrupting vs. Non-Interrupting⌘

BPMNInterruptingVSNonInterrupting.png

Conditional Events ⌘

BPMNConditionalEvent.png

 • Reaguje na zmianę warunków biznesowych
 • Przykłady: temperatura poniżej 20°C, wzrost liczby zapytań o 10%

BPMNConditionalEventExample.png

Event-Based Exclusive Gateway⌘

Element event based multiple intermediate gateway.png

 • Bramka sterowana zdarzeniami stanowi punkt rozgałęzienia w procesie
 • Stosowana jest w sytuacji, gdy wybór ścieżki procesu zależy od decyzji podjętej przez innego uczestnika (w innym elemencie Pool) na podstawie danych niedostępnych w pierwotnym procesie
 • Alternatywne przepływy wychodzące z bramki dotyczą zdarzeń, które mogą wystąpić
 • Nie jest obliczana wartość wyrażenia

Przykład ⌘

 • Firma oczekuje na odpowiedź od klienta. W zależności, czy odpowie TAK lub NIE podjęte zostaną różne działania
 • Odpowiedź klienta określa, która ścieżka wychodząca z bramki będzie wybrana
 • Odebranie wiadomości może być modelowane jako Intermediate Event (Message trigger) lub Receive Task
 • Dodatkowo może zostać użyty inny trigger (np. timer)

Figure10-116-event-based-gateway-example-using-message-intermidate-events.png lub Figure10-117-event-based-gateway-example-using-receive-tasks.png

Event-Based Gateway Starts a Process⌘

BPMNEventBasedGatewayStartsProcess.png

Event-Based Gateway Zadania⌘

 • Zadanie 1: Pacjent
 • Zadanie 2: Kredyt

Parallel Event-Based Gateway⌘

ParallelEventBasedGateway.png

 • Równoległa bramka sterowana zdarzeniami
 • Muszą wystąpić wszystkie zdarzenia, żeby proces mógł się rozpocząć

ParallelEventBasedGatewayExample.png

Complex Gateway⌘

ComplexGateway.png

 • Bramka złożona służy do modelowania rozdzielania lub złączenia przepływów nieobsługiwanych przez inne bramki
 • Jej obecność na diagramie może świadczyć o niskiej jakości modelowania :)

ComplexGatewayExample.png

Link Events⌘

LinkEvents.png

 • Link jest graficznym uproszczeniem przekazującym przepływ z jednego punktu diagramu na inny
 • Może być stosowany tylko do przepływów sekwencyjnych
 • Nie może przenosić do innego basenu lub z procesu do podprocesu

LinkEventsExample.png

Error Events⌘

ErrorEvents.png

 • Błąd jest generowany, gdy wystąpi krytyczny problem w czasie wykonywania aktywności lub gdy wykonanie operacji nie powiodło się.
 • Zdarzenie Error przechwytuje lub wyrzuca błąd
 • Występuję tylko w postaci:
  • Start Event Sub-Process Interrupting
  • Intermediate Boundary Interrupting
  • End
 • Nie można oczekiwać lub wyrzucać błędu w zdarzeniu Intermediate (chyba, że to zdarzenie Boundary)
 • Nie można rozpoczynać procesu od błędu (chyba, że to Event Sub-Process)

Error Events Example 1⌘

BasicExceptionHandling.png Ex02 BasicExceptionHandlingMerge.png

Error Events Example 2⌘

Ex03 ExceptionHandling.png

Error Events Example 3⌘

Ex04 ExceptionHandling.png

Error Event Zadania ⌘

 • Zadanie 1. Logowanie
 • Zadanie 2. Kredyt

Escalation Events⌘

EscalationEvents.png

 • Eskalacja oznacza "wyjątek, którego obsługa nie musi przerywać czynności"
 • Domyślnie nie przerywa czynności, do której krawędzi jest podpięta

Escalation Example⌘

Escalation.png

Escalation Example 2⌘

Escalation2ndVersion.png

Escalation Zadania⌘

 • Zadanie 1. Produkt

Compensation⌘

Compensation.png

 • Kompensacja to mechanizm mający na celu niwelowanie skutków już wykonanych czynności
 • Pośrednie krawędziowe zdarzenie kompensacji nie posiada wyjściowych przepływów sekwencyjnych
 • Zdarzenie kompensacji może zostać uruchomione po zakończeniu czynności
 • Kompensacja to nie obsługa wyjątku

Compensation Example⌘

CompensationExample.png

Compensation Zadanie⌘

 • Zadanie 1. Szkolenie
 • Zadanie 2. Szkolenie (wersja 2)

Transaction⌘

Transaction.png

 • Transakcja to grupa czynności, które mogą zostać wykonane w całości lub wcale.
 • Nie może mieć miejsca sytuacja, że niektóre czynności zakończyły się sukcesem, a inne nie.
 • Transakcje są często opisywane modelem ACID:
  • Atomic (Atomowe) - transakcja albo wykona się w całości, albo w ogóle
  • Consistent (Spójne) - po wykonaniu transakcji system będzie spójny - nie zostaną naruszone żadne zasady integralności
  • Isolatated (Izolowane) - jeżeli dwie transakcje wykonują się współbieżnie, to zazwyczaj nie widzą zmian przez siebie wprowadzanych
  • Durable (Trwałe) - system potrafi uruchomić się i udostępnić spójne, nienaruszone i aktualne dane zapisane w ramach zatwierdzonych transakcji.

Transaction in BPMN⌘

TransactionOutcomes.png

BPMN dopuszcza 3 możliwe wyniki transakcji:

 • sukces
 • anulowanie
 • błąd

Cancel Events⌘

TransactionCancel.png

 • Zdarzenie anulowania występuje tylko w powiązaniu z transakcją
 • Czynności wskazane przez przepływ wychodzący ze zdarzenia anulowania będą wykonane po anulowaniu transakcji

Transaction Zadania⌘

 • Zadanie 1. Ziemniaki
 • Zadanie 2. Przelot
 • Zadanie 3. Drzwi

Pętle i wiele instancji⌘

Standard Loop ⌘

LoopingActivity.png

 • Czynność będzie wykonywana tak długo, jak warunek loopCondition ma wartość true
 • Warunek jest obliczany dla każdego przejścia pętli - na początku lub na końcu iteracji (testBefore = true lub testBefore = false)
 • Można również określić maksymalną liczbę powtórzeń loopMaximum
 • Kolejne iteracje są zawsze sekwencyjne - nie można rozpocząć kolejnej iteracji przed zakończeniem poprzedniej.
 • Standard Loop Activity przypomina pętlę DO WHILE

Wiele instancji (Multi-Instance Activity) ⌘

Element multiple instances parallel.png Figure10-48-activity-multi-instance-marker-for-parallel-instances.png Multi-Instance parallel (równoległe)

Element multiple instances sequential.png Figure10-49-activity-multi-instance-marker-for-sequential-instances.png Multi-Instance sequential (sekwencyjnie)

 • Instancje czynności mogą być wykonywane równolegle lub sekwencyjnie
 • Te czynności mają sens przy pracy z kolekcjami danych
 • Multi-Instance Activity przypomina w działaniu pętlę FOR EACH

Multi-Instance Activity Example⌘

MultiInstanceActivityExample.png

Loop - zadania ⌘

 • Zadanie 1

LoopExercise1.png

 • Zadanie 2* - Rekrutacja

Proces, współpraca, choreografia i konwersacja w BPMN 2.0⌘

Proces - przypomnienie ⌘

A Process describes a sequence or flow of Activities
in an organization with the objective of carrying out work.


Proces opisuje sekwencję lub przepływ czynności w organizacji,
których celem jest wykonanie pewnej pracy
 • BPMN używa terminu proces w odniesieniu do elementów przepływu (czynności, zdarzeń, bramek i przepływów sekwencyjnych)
 • Pojęcia współpraca (collaboration) oraz choreografia (choreography) służą do opisu interakcji pomiędzy procesami

Typy procesów w BPMN ⌘

FIgure7-1-example-of-a-private-business-process.png

Figure7-2-example-of-a-public-process.png

Trzy podstawowe typy procesów w BPMN:

 1. Private Non-executable (internal) Business Process
 2. Private Executable (internal) Business Process
 3. Public Process

Współpraca (Collaboration)⌘

Figure7-6-example-of-collaboration-diagram-with-black-box-pools.png

 • Diagram współpracy to kolekcja Uczestników (Participants) reprezentowanych jako Baseny (Pools) oraz ich wzajemnych interakcji (Message Flows).
 • Diagram może zawierać procesy w obrębie basenów i/lub choreografie pomiędzy.
 • Choreografia jest rozbudowanym typem współpracy


Collaboration Example⌘

Figure7-3-example-of-collaborative-process.png

Choreografia (Choreography)⌘

CollaborationChoreography.png SimpleChoreography.png

 • Choreografia przypomina wyglądem prywatny proces biznesowy
 • Czynności choreografii reprezentują zbiory wymian komunikatów pomiędzy uczestnikami
 • Główny nacisk nie jest kładziony na kolejność czynności tylko na interakcję między uczestnikami
 • Nie wskazuje się kontrolera całej interakcji

Choreography Example 1⌘

Choreography.png

Choreography Example 2 from spec⌘

Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0, pages 318-319

ChoreographySpecExample1.png ChoreographySpecExample2.png

Konwersacje (Conversations)⌘

SimpleConversation.png

 • Diagram konwersacji jest szczególnym przypadkiem diagramu współpracy
 • Baseny zwykle nie posiadają zawartości
 • Konwersacja jest zestawem logicznie powiązanych wymian komunikatów

Conversation Example⌘

Conversation.png

Literatura

 • Specyfikacja BPMN 2.0
 • BPMN 2.0 by Example
 • Szymon Drejewicz, Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, Helion
 • Mr. Tom Debevoise, Rick Geneva and Dr. Richard Welke, The Microguide to Process Modeling in BPMN 2.0: How to Build Great Process, Rule, and Event Models
 • Bruce Silver, BPMN Method and Style, 2nd Edition, with BPMN Implementer's Guide: A structured approach for business process modeling and implementation using BPMN 2.0

Dodatek

Business Process Model and Notation, v2.0, page 261

TypesOfEvents.png