Administracja baza danych Microsoft SQL Server

From Training Material
Jump to: navigation, search
Title

Administracja baza danych Microsoft SQL Server
Author
Jarosław Sołoducha
Subfooter

Administracja baza danych Microsoft SQL Server          Jarosław Sołoducha

Contents

Agenda ⌘

 • SQL Server Usługi, Wersje, Edycje
 • Management Studio
 • Podstawowe polecenia T-SQL
 • Przeglad właściwości bazy danych
 • Stored Procedures, Views, Triggers
 • Indeksy
 • Log transakcyjny
 • Recovery Models

Agenda ⌘

 • Backup and Restore
 • Praca z bazą danych( copy, shrink...)
 • Jobs & Maintenance Plans
 • Bezpieczeństwo
 • Upgrade
 • Monitoring

Podstawowe wiadomości o bazach danych⌘


 • Bazy plikowe np. MS Access
 • Bazy Client/Server
 • Systemy zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS) :
 1. DB2
 2. Microsoft SQL Server
 3. MySQL
 4. Oracle
 5. PostgreSQL

Edycje SQL Serwer⌘


 • Enterprise
 • Standard
 • Web
 • Express
 • Developer

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2016?view=sql-server-2017

Wersje SQL Serwer ⌘


 • Select @@version
 • SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel')
 • Configuration Manager

https://sqlserverbuilds.blogspot.com/

Narzędzia SQL Server⌘


 • SQL Server Management Studio
 • Configuration Manager
 • Visual Studio
 • SQL Server Profiler
 • Database Tuning Advisor

Usługi SQL Server ⌘

 • Database Services
 • Analysis Services
 • Reporting Services
 • Intergration Services

Database Services ⌘

W skład SQL Server Database Services wchodzi:

 1. Data files
 2. Replication
 3. Full-Text search

Analysis Services ⌘

Inaczej "Hurtownie Danych"

Zastosowanie:

 1. Przetwarzanie analityczne danych
 2. Wspomaganie decyzji
 3. Centralizacja danych
 4. Archiwizacja

Reporting Services ⌘


Zastosowanie:

 1. Tworzenie
 2. Zarządzanie
 3. Przedstawianie raportów
 4. Report Manager

Intergration Services ⌘


1. Zbiór narzędzi do zarządzania zbiorami w procesie ETL

 ETL - Extract, Transform , Load ( wydobywanie, przetwarzanie, ładowanie )

2. Wykonywanie innych zadań

Konta Serwisowe dla SQL Servera ⌘

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc281953%28v=sql.120%29.aspx

 • "NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE"
Ten sam poziom uprawnień co członkowie grupy Users
Konto usługi lokalnej nie jest przeznaczone dla SQL Server czy SQL Server Agent


 • "NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE"
Wbudowana usługa, ma większy dostęp do zasobów i obiektów

Konta Serwisowe dla SQL Servera cz.II ⌘


 • "NT AUTHORITY\SYSTEM"
Wysoki poziom uprawnień w systemie lokalnym


 • "Konto Domenowe"
współdziałanie z usługami sieciowymi,
dostep do zasobów domeny
file-share
połączenie z innymi serwerami SQL

Protokoly Sieciowe SQL Serwera ⌘


 • Microsoft SQL Server może obsługiwać żądania od kilku protokołów, w tym samym czasie.
 • Konfiguracja protokołów - SQL Server Configuration Manager


Rodzaje protokołów:

 • Shared Memory
 • TCP/IP
 • Named Pipes
 • Każdorazowa zmiana ustawień protokołu wymaga restartu usługi SQL Serwer.

Bazy systemowe ⌘


 • master
 • model
 • msdb
 • tempdb


 • distribution*
 • resource*

Master ⌘

 • najważniejsza baza
 • zapisywana jest w niej konfiguracja SQL Servera – informacje o:
obiektach systemowych
loginach
lokalizacji poszczególnych plików
podpiętych bazach użytkownika

Model ⌘

 • Baza wzorcowa dla innych baz danych
 • każda nowa baza danych jest kopią bazy model
 • możliwa modyfikacja, która wpłynie na tworzone w przyszłości bazy

Msdb ⌘

 • Baza pomocnicza wykorzystywana przez SQL Server Agenta
 • Zawiera informacje o:
job'ach
backup'ach
historię wykonywanych jobów, backup'ów i restore'ów

Tempdb ⌘


 • Baza tymczasowa
 • Tworzona jest na nowo po kazdym restarcie uslugi
 • Zawiera obiekty tymczasowe:
tabele
kursory
rozne obiekty tworzone wewnetrznie przez SQLa


 • Oddzielny szybki dysk
 • Utworzenie tylu plikow ile jest procesorow

Distribution* ⌘


 • Wytwarzana jeżeli na Serwerze jest replikacja
 • Zawiera metadata i dane historyczne dotyczące replikacji

Resource* ⌘


 • Baza w trybie READ-ONLY
 • Zawiera systemowe obiekty
 • Brak backup'u

Tworzenie bazy danych


Pliki bazy danych i ich lokalizacja⌘


 • .mdf
 • .ndf
 • .ldf
 • FileGroup
 • Fizyczne i logiczne pliki baz danych

Rozmiar plików oraz ich przyrost ⌘


 • rozmiar początkowy
 • baza danych Model
 • autogrowth

Partycjonowanie tabel ⌘


 • Partycjonowanie dostępne tylko w edycjach Enterprise
  i Developer SQL Server (oraz w wersjach ewaluacyjnych)
 • Zwiększenie szybkości dostępu do danych
 • Łatwość zarządzania
 • Najczęściej wykorzystywane przy podziale danych wg "wieku"
 • Wymagane uprawnienia:  sysadmin , db_owner i db_ddladmin.

Język modyfikacji danych (DML)⌘


Data Manipulation Language


 • SELECT - wylistowuje wiersze
 • INSERT - wstawia nowy wiersz
 • UPDATE - zmienia istniejący wiersz
 • DELETE  -  usuwa wiersz z repozytorium


*ćwiczenie

Język definicji danych (DDL)⌘


Data Definition Language


 • CREATE - tworzenie nowego obiektu
 • ALTER   -  wstawianie obiektu do istniejącego systemu
 • DROP - usuwanie istniejącego obiektu


*ćwiczenie

Projektowanie tabel⌘


 • Kolumny i atrybuty
 • Określenie typu danych
- Tekstowe (char, varchar, nchar, ntext, nvarchar)
- Liczbowe (int, smallint, bigint, tinyint, float, real, decimal, numeric)
- Daty i czasu (datetime, smalldatetime)
- Binarne (binary, varbinary)
- Waluty (money, smallmoney )
- Specjalne (text, image, xml, bit)
 • Zmiana własności kolumn

Indeksy ⌘

 • Indeks w bazie danych to rodzaj struktury ściśle związanej z tabelą lub widokiem, która pomaga w znaczny sposób przyspieszyć pobieranie danych z tych źródeł.
 • Indeks zawiera klucze zawierające jedną, bądź kilka połączonych kolumn tabeli lub widoku.
 • Klucze w indeksie przechowywane są w strukturze zwanej B-drzewem

Indeksy ⌘

Indeksy

 • Clustered
 • Non-Clustered
 • Klucze obce
 • Klucz główny - Primary Key
 • Klucz obcy - Foreign Key
 • Dla skuteczności indeksu najistotniejsze są następujące kwestie:
 • - wysoka selektywność indeksu
 • - aktualność statystyk
 • - niski poziom fragmentacji

Indeksy ⌘

Klucz główny - Primary Key,

Każdy wiersz w naszej tabeli musi mieć wartość która go unikalnie zidentyfikuje.
Aby zakwalifikować dany atrybut jako klucz główny, musimy sprawdzić, czy posiada następujące własności:
 • musi posiadać wartość dla każdego z wierszy
 • dla każdego z tych wierszy wartość musi być unikalna
 • wartość ta nie może się zmienić, ani nie może zostać usunięta podczas całego funkcjonowania wiersza w tabeli


Indeksy ⌘

Klucz obcy - Foreign Key,

Klucz obcy jest kopią klucza głównego z innej tabeli.
Asocjacja jest utworzona pomiędzy tabelami poprzez zaznaczenie, iż wartość z jednej tabeli,
w której jest kluczem obcym, jest powiązana z wartością z innej tabeli, gdzie jest kluczem głównym

Clustered Indexes ⌘


 • Jeden index klastrowany na tabeli
 • Najczesciej zakladany na kolumnie o wysokiej "selektywnosci"
 • Klucz główny – klastrowany index

Non-Clustered Indexes ⌘


 • Do 999 indexów nie-klastrowanych na tabeli
 • Moga byc oparte na indexach klastrowanych.


*Video

REBUILD vs. REORGANIZE ⌘


 • REBUILD usuwa i tworzy indeksy od nowa,
 • REORGANIZE tylko sortuje strony, nie usuwa ich,
 • zarówno REBUILD jak i REORGANZIE zmniejsza fragmentację niezależnie od tego ile ona wynosi

(kolumna AVG_FRAGMENTATION_IN_PERCENT w widoku sys.dm_db_index_physical_stat)

Fragmentacja:

 • 0 - 10% - nic
 • 11 - 30% - REORGANIZE
 • 31 - 100% - REBUILD

REBUILD vs. REORGANIZE- skrypt ⌘


SELECT DB_NAME(PS.database_id) AS dbName,
S.name AS SchemaName,
O.name AS TableName,
b.name,
ps.avg_fragmentation_in_percent
FROM sys.dm_db_index_physical_stats (DB_ID(), NULL, NULL, NULL, NULL) AS ps
INNER JOIN sys.indexes AS b ON ps.OBJECT_ID = b.OBJECT_ID AND ps.index_id = b.index_id
INNER JOIN sys.objects O ON PS.object_id = O.object_id
INNER JOIN sys.schemas S ON S.schema_id = O.schema_id 
WHERE ps.avg_fragmentation_in_percent >= 20 -- Indexes having Fragmentation >=20
AND PS.index_type_desc IN ('CLUSTERED INDEX','NONCLUSTERED INDEX') -- Only get clustered and nonclustered indexes
AND b.is_hypothetical = 0 -- Only real indexes
AND O.type_desc = 'USER_TABLE' -- Restrict to user tables
AND PS.page_count > 8 --- ignore tables less than 64K
ORDER BY ps.avg_fragmentation_in_percent,name DESC

Programowanie po stronie serwera⌘


 • Tworzenie procedur składowanych ( stored procedures )
 • Widoki ( views )
 • Funkcje
 • Wyzwalacze ( triggers )

Procedury ⌘

 • Zbior instrukcji języka Transact-SQL zapisanych pod wspólną nazwą i wywoływanych jak pojedyncza instrukcja.
 • Nowe procedury moga wytwarzac osoby posiadajace takie prawa:
sysadmin
db_owner
db_ ddladmin
 • Są najczęściej wykorzystywanym przez programistów baz danych typem obiektów.
 • Do czego sie wykorzystuje procedury skladowane ?


*demo

Widoki ⌘


 • Jest to zdefiniowane i zapisane zapytanie po stronie serwera, ktorego wynik moze byc wielokrotnie wykonywany.
 • Uproszczenie prezentacji danych dla uzytkownikow
 • Ograniczneie dostepu do tabel
 • Ukrycie struktury tabel

*demo

Wyzwalacze ⌘


Z ang. "Triggers"

 • Wyzwalacze są specjalnym typem procedur składowanych powiązanych z wybranymi tabelami
i wywoływanych wykonaniem ( zarówno po - AFTER , jak i zamiast - INSTEAD OF )
instrukcji języka Transact-SQL INSERT, UPDATE albo DELETE.
 • Podstawowym zastosowaniem wyzwalaczy jest wymuszenie integralności danych, zwłaszcza ich zgodności z regułami logiki biznesowej


*demo

Funkcje ⌘


 • Funkcja nie tylko wykonuje pewne operacje, ale także zwraca obliczony na podstawie przekazanych parametrów wynik.
 • Zwracane mogą być zarówno dane skalarne, jak i zbiory danych.

Modele odtwarzania ⌘


Z ang."Recovery Model"

 • Simple
 • Full
 • Bulk logged


Modele odtwarzania ⌘

Recoverymodel.jpg

Kopie bezpieczeństwa ⌘


 • Full
 • Differential
 • Transaction log

Pełna kopia bazy danych ⌘

Full Database Backup

BACKUP DATABASE master TO 
DISK = 'D:\Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql\Backup\master.bak'

Zawiera wszystkie informacje zapisane zarówno w plikach bazy danych (strukturę obiektów bazodanowych oraz dane tabel i indeksów),

jak i w plikach dziennika transakcyjnego - tu tylko dane z aktywnej części dziennika.

Pełna kopia bazy danych ⌘

 • Pełna nazwa, jak sama nazwa wskazuje, tworzy kopię zapasową wszystkiego.
 • To podstawa każdego rodzaju kopii zapasowej!
 • Jest to kompletna kopia, która przechowuje wszystkie obiekty bazy danych: tabele, procedury, funkcje, widoki, indeksyo raz DANE
 • Mając pełną kopię zapasową, będziesz mógł łatwo przywrócić bazę danych w dokładnie takiej samej formie, jak w momencie tworzenia kopii zapasowej.

Przyrostowa kopia bazy danych ⌘

Differential Database Backup

BACKUP DATABASE Northwind TO 
disk='D:\Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql\Backup\Northwind_diff.BAK' WITH DIFFERENTIAL

Do pliku przyrostowej kopii bazy danych zostaną zapisane wszystkie dane,
które zostały zmodyfikowane od czasu wykonania ostatniej pełnej kopii bazy danych.

Kopia dziennika transakcyjnego ⌘

Transaction Log Backup

BACKUP LOG Northwind TO 
disk='D:\Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql\Backup\Northwind_log.TRN' 

SQL Server do pliku kopii dziennika transakcyjnego zapisuje wszystkie wpisy z dziennika danej bazy danych.
Plik kopii dziennika transakcyjnego jest bezużyteczny bez aktualnego pliku pełnej kopii tej bazy danych.

*ćwiczenie

Strategie kopii zapasowych ⌘


 • Pełna kopia
 • Pełna kopia + kopia dziennika transakcyjnego
 • Przyrostowa kopia
 • Kopia plików

Strategia pełnych kopii bazy danych ⌘


Wykorzystywana w przypadku niewielkich lub rzadko modyfikowanych baz danych.


Zalety:

Mała liczba backupow
Krótki proces odtwarzania bazy


Wady:

Ryzyko utraty danych od ostatniego pełnego backupu
Częste wykonywanie kopii bazy

Strategia pełnych kopii i dziennika transakcyjnego ⌘


Strategia zalecana w przypadku niewielkich i często modyfikowanych baz danych.


Zalety:

Możliwość odtworzenia danych z dowolnego momentu sprzed awarii.
Prosty proces odtwarzania.
Mniejsza liczba potrzebnych do przechowywania kopii nośników — Ostatnia pełna kopia bazy danych i codzienne kopie dziennika transakcyjnego.

Wady:

Częste (co najmniej codziennego) wykonywanie pełnej kopii.
Dłuższy czas odtwarzania bazy z powodu wiekszej lpiczby kopii dziennika transakcyjnego.


Strategia przyrostowych kopii bazy danych ⌘


Strategia zalecana w przypadku średniej wielkości baz danych.

Zalety:

Krótszy czas wykonania kopii zapasowych.
Skrócenie, w porównaniu do poprzedniej strategii, czasu potrzebnego na odtworzenie bazy danych.
Możliwośc powortu do dowolengo pounktu w czasie.

Strategia przyrostowych kopii bazy danych ⌘

Wady:

Trudniejszy proces odtwarzania bazy danych.
Konieczność przechowywania:
 • plików pełnej kopii
 • przyrostowej kopii zapasowej
 • wszystkich kopii dziennika transakcyjnego od czasu ostatniej przyrostowej kopii bazy

Strategia kopii plików bazy danych ⌘


Strategia zalecana w przypadku średniej wielkości baz danych.


Zaley:

Skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie kopii zapasowych.
Ograniczenie liczby potrzebnych do przechowywania kopii nośników.

Wady:

Skomplikowany proces odtwarzania bazy danych.


*cwiczenia

Odtwarzanie Bazy Danych ⌘

Restore.JPG

Odtwarzanie Bazy Danych ⌘

Restore bazy.JPG

"Shrinking" ⌘

 • DBCC SHRINKDATABASE
 • DBCC SHRINKFILE
 • Po pierwsze - NIE RÓB TO !!!!
 • "Shrink" powinno być rzadką operacją i nie powinno być częścią regularnej konserwacji, którą wykonujesz.
  Zmniejszanie plików danych powinno być wykonywane jeszcze rzadziej, jeśli w ogóle.
  Nie jest zalecane włączanie automatycznego zmniejszania bazy danych.

*cwiczenie

Kopiowanie Bazy Danych ⌘


 • Backup / Restore
 • Detach / Attach
 • Kreator


*cwiczenie

Automatyzacja⌘


 • SQL Agent
 • Wytwarzanie i planowanie zadań automatycznych - SQL Jobs
 • Powiadamianie o wynikach zadań


*ćwiczenie

Maintenance Plan ⌘


 • Tworzenie i edycja
 • Troubleshooting
 • Sprawdzanie spójności bazy - DBCC CHECKDB
 • Statystyki
 • Sprawdzenie wskaźników indeksów -  skrypt Rebuild vs Reorganize

*ćwiczenie

Podstawy bezpieczeństwa i administracji SQL Server⌘


 • Tworzenie kont: Active Directory , SQL Login
 • Schematy
 • Tworzenie ról
 • Konto SA
 • Role Serwerowe
 • Role bazodanowe

Konto SA ⌘

 • Konto „sa” jest dobrze znanym kontem SQL Server i służy jako domyślne konto administracyjne do SQL Server.
 • Hasło SA jest używane tylko podczas instalacji i migracji.
 • Wg zaleceń ( best practise ) nazwa powinna być zmieniona ponieważ to konto jest często "atakowane".

Role Serwerowe ⌘

 • bulkadmin -> może używać polecenia BULK INSERT.
 • dbcreator -> może tworzyć, zmieniać, usuwać i przywracać dowolną bazę danych.
 • diskadmin -> rola służy do zarządzania plikami dyskowymi
 • processadmin -> może zakończyć procesy uruchomione w instancji SQL Server.
 • securityadmin -> zarządza loginami i ich właściwościami, może resetować hasło.
 • serveradmin -> może zmienić konfigurację SQL serwera jak i zatrzymać usługę.
 • setupadmin -> może dodawać i usuwać połączone serwery za pomocą instrukcji T-SQL
 • sysadmin -> może wykonywać dowolne czynności na serwerze.
 • public -> Każde logoin SQL Server należy do roli public.


Role bazodanowe ⌘

W przeciwieństwie do ról serwerowych, możliwe jest tworzenie własnych ról bazodanowych.

 • db_accessadmin -> może dodawać lub usuwać dostęp do bazy danych dla loginów Windows, grup Windows i loginów SQL Server
 • db_backupoperator -> może wykonać kopię zapasową bazy danych.
 • db_datareader -> może odczytać wszystkie dane ze wszystkich tabel użytkowników.
 • db_ddladmin -> może uruchomić dowolną komendę DDL (Data Definition Language) w bazie danych.
 • db_datawriter -> może dodawać, usuwać lub zmieniać dane we wszystkich tabelach użytkowników.

Role bazodanowe ⌘


 • db_denydatareader -> nie może odczytać żadnych danych w tabelach użytkowników w bazie danych.
 • db_denydatawriter -> nie może dodawać, modyfikować ani usuwać żadnych danych w tabelach użytkowników w bazie danych.
 • db_owner -> może wykonywać wszystkie czynności związane z konfiguracją i konserwacją bazy danych, a także usuwać bazę danych
 • db_securityadmin -> może modyfikować członkostwo w rolach i zarządzać uprawnieniami
 • public -> użytkownik dziedziczy uprawnienia przyznane publicznie na danym obiekcie.
  Użytkownicy bazy danych nie mogą zostać usunięci z roli publicznej

Schematy ⌘


 • Obiekty, które zawierają obiekty innych typów ( np.tabele,procedury)
 • Uproszczenie czynności administracyjnych
 • Wlaściciel Schematu
 • Transfer uprawnień

*security - ćwiczenie

Monitorowanie aktywności SQL Server ⌘

 • Activity Monitor
 • DMVs
 • Performance counters + PAL
 • Extended events
 • Performance Dashboard Reports
 • Data Collector

http://www.sqlcoffee.com/SQLServer2008_0009.htm

 • SQL Server Profiler

Upgrade ⌘


 • 'InPlace' vs 'Side by side' ( migracja )
 • Service-Pack
 • Cluster

TEST :) ⌘

Best Practices⌘


 • Oddzielne dyski dla baz systemowych, aplikacyjnych i TEMP DB
 • Regularne kopie bezpieczeństwa
 • Ograniczony dostep do Serwera baz danych
 • Monitorowanie przyrostu baz
 • "Porządek" w tworzeniu procedur, widkow, tabel itd
 • Procedury systemowe w administracji
 • Dokumentacja
 • "każdy ma własne..."

Linki⌘


 • www.youtube.com
 • www.sqlservercentral.com
 • www.udemy.com


Ankieta i Certyfikaty⌘